Side header image

Master in de erfgoedstudies

Kerncompetenties

Identificatie

1. De master identificeert de domeinspecifieke waarden (de artistieke/esthetische, (natuur)wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel archeologische, de ruimtelijk structurerende en andere sociaal-culturele waarden van algemeen belang) van erfgoed.

2. De master heeft een kritisch inzicht in de geschiedenis en actuele opvattingen over erfgoedzorg.

3. De master identificeert autonoom problemen omtrent erfgoedzorg (zoals bv. conservatie, herwaardering, restauratie, ontsluiting, herbestemming, beheer en onderhoud).

Analyse

4. De master analyseert autonoom problemen omtrent erfgoedzorg (zoals bv. conservatie, herwaardering, restauratie, ontsluiting, herbestemming, beheer en onderhoud).

5. De master analyseert het beschikbare bronnencorpus en hanteert courante/gevestigde methoden om erfgoed te onderzoeken en steunt daarvoor ook op hulpwetenschappen.

6. De master voert een deskundige analyse uit van erfgoedobjecten.

Interventie

7. De master werkt een op kennis gebaseerde restauratiestrategie uit voor de toepassing in het werkveld en implementeert en beoordeelt deze in een restauratieconcept.

8. De master zet ontwerpend onderzoek in voor nieuwe herbestemmings- en restauratietoepassingen.

9. De master formuleert – zelfstandig of in teamverband – wetenschappelijk onderbouwde, strategische, creatieve en duurzame oplossingen voor problemen rond erfgoedzorg en neemt hiervoor de eindverantwoordelijkheid op.

Strategie

10. De master stelt herwaarderingsplannen op en beoordeelt ze.

11. De master reflecteert kritisch over actuele erfgoedproblematiek en neemt deel aan erfgoeddiscours over het nationale en internationale erfgoeddomein.

12. De master past het wettelijk en beleidsmatig kader van erfgoed correct toe op regionaal, federaal en internationaal niveau en werkt inhoudelijk mee aan de opstelling, verbetering of actualisering ervan.

Onderzoek

13. De master onderzoekt zelfstandig complexe erfgoedproblemen en kiest de juiste onderzoeksmethoden en -technieken om  tot een bruikbare en maatschappelijk verantwoorde oplossing te komen.

14. De master communiceert op wetenschappelijk gefundeerde wijze een consistente oplossing voor een onderzoeksvraag  zowel met deskundigen als met een ruim publiek van niet-specialisten.

15. De master gebruikt vaardigheden om op zoek te gaan naar nieuwe wetmatigheden en paradigma’s.

Niet-domeinspecifiek

16. De master functioneert binnen een multidisciplinair team en zet daarbij kennis van verschillende disciplines binnen de erfgoedzorg in.

17. De master gebruikt leervaardigheden om een vervolgstudie aan te vatten en op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in het nationale en internationale erfgoeddomein.