Side header image

Profiel

Het postgraduaat sociaal recht gaat zijn laatste jaar in. Voor de tweedejaarsstudenten en andere geïnteresseerden bieden wij in het academiejaar 2018-19 nog volgende vakken aan: 1) Sociale Bescherming Zelfstandigen, 2) Collectief Arbeidsrecht en 3) Metajuridische reflectie.

Wat?

Het postgraduaat in het sociaal recht biedt je de moge­lijkheid om je basiskennis van het sociaal recht verder te verdiepen.

Je volgt een eigen opleidingsprogramma, gebaseerd op de principes van kritische zelfstudie en afstandsonderwijs, maar met afzonderlijke contactmomenten per opleidings­onderdeel. Op die manier kan je zelf en op je eigen tempo een evenwicht zoeken tussen je werk, je privé en je studie.
 
Je volgt geen college, oefeningen of practica samen met de bachelor- of masterstudenten rechten in het dag- of avondonderwijs.

Voor wie?

De doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit :

  • juristen met een basiskennis arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, die zich niet verder specialiseerden in het sociaal recht
  • niet-juristen met een basiskennis sociaal recht
  • VOSEB-afgestudeerden
  • HR-medewerkers
  • medewerkers van vakorganisaties (van werknemers of werkgevers)

Ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard welkom.

Een (juridische) vooropleiding als master of professionele bachelor is wenselijk, maar niet noodzakelijk. We verwachten van jou dat je ten minste het diploma secundair onderwijs behaald hebben. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan, op gemoti­veerd verzoek, afgeweken worden.

Wel zeer belangrijk is dat je minstens een basiskennis sociaal recht kan aantonen. Ook met praktijkervaring in het sociaal recht of sociaal overleg (bijvoorbeeld in een vakorganisatie) kan je dus tot het postgraduaat worden toegelaten.

De organisatoren van het postgraduaat behouden zich het recht voor om kandidaat-studenten te weigeren wanneer deze niet in staat zijn een voldoende basiskennis sociaal recht aan te tonen. Dit zal blijken na een kort intakegesprek, waarop ook naar je motivatie wordt gepolst. Nieuwkomers die een juridisch diploma behaalden, worden geacht een voldoende basiskennis van het (sociaal) recht te hebben verworven, en kunnen zich inschrijven zonder een voorafgaand intakegesprek.

De organisatoren behouden zich wel het recht voor om nieuwe inschrijvingen te weigeren van zodra het aantal van 30 deelnemers wordt bereikt. Dit alles om de interactie tijdens de contactmomenten zo goed mogelijk te vrijwaren.