The Island and the Storm: A Social-Cultural History of the Belgian Diplomatic Corps in Times of Democratization, 1885-1935

Date: 30 April 2014

Venue: Nottebohmzaal, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Hendrik Conscienceplein 4 - 2000 Antwerpen

Time: 3:00 PM

Organization / co-organization: Departement Geschiedenis

PhD candidate: Michael Auwers

Principal investigator: Prof. dr. Marnix Beyen

Short description: Doctoraatsverdediging Michael Auwers, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement GeschiedenisAbstract

The Island and the Storm onderzoekt hoe processen van democratisering zich hebben gemanifesteerd in de evolutie van de diplomatieke cultuur. Ze richt zich daarbij op het Belgische diplomatieke corps als gevalstudie en bestudeert de sociale en professionele praktijken en vertogen van de leden van dat corps. Op die manier werpt ze een licht op een fundamentele fase in de overgang die het diplomatieke corps heeft doorgemaakt van een Europese, aristocratische broederschap naar de internationale, meritocratische elite die het vandaag is. Daarnaast draagt deze studie bij aan ons inzicht in het onderhandelingsproces tussen wat zou kunnen omschreven worden als ‘premoderne’ en ‘moderne’ manieren om de internationale betrekkingen op te vatten en te organiseren.

The Island and the Storm bestrijkt de jaren tussen ruwweg 1885 en 1935. In deze periode brachten met name verschillende uitbreidingen van het stemrecht en de opkomst van de massamedia in België een gevoelige verruiming van de politieke democratie teweeg. Dit zorgde ervoor dat, om Aristoteles en zijn theorie van de gemengde regeringsvorm te parafraseren, de triangulaire relatie tussen de ene, de weinigen en de velen aanzienlijk veranderde, zowel op het vlak van de binnenlandse als op dat van de buitenlandse politiek. In dit verhaal is de ene de Belgische Koning, zijn de weinigen de Belgische regeringsleden en de velen het Belgische publiek, wiens opinies over diplomaten en diplomatie voornamelijk werden vertolkt in het parlement en in de pers. Deze studie onderzoekt de veranderende relatie tussen die drie polen vanuit het perspectief van de Belgische diplomaten. Zeker in het begin van deze periode stonden die heel dicht bij de ene. De associatie tussen de Koning en de diplomaten kwam echter onder druk te staan in de nasleep van de twee belangrijkste episoden uit de Belgische diplomatieke geschiedenis van de onderzochte tijdspanne. Het gaat dan over de verwerving van een kolonie door Koning Leopold II in 1885 en over de Eerste Wereldoorlog, die uitbrak in 1914. Zij het met een verschillende intensiteit, hadden beide episoden een voelbare impact op democratiseringsprocessen in België.  Entrance fee: Gratis

Contact email: Michael.Auwers@uantwerpen.be