Diamonds, Corporate Responsibility and International Law. Case Study: Antwerp Diamond Sector

Date: 28 May 2014

Venue: UAntwerpen - Stadscampus - Promotiezaal van de Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Time: 6:00 PM

Organization / co-organization: Faculteit Rechten

PhD candidate: Tamo Awung Atabongawung

Principal investigator: Prof. dr. George Pavlakos en prof. dr. Koen De Feyter

Short description: Doctoraatsverdediging Tamo Awung Atabongawung - Faculteit Rechten

Abstract: De verantwoordelijkheid van de onderneming' voor de schending van mensenrechten blijft een omstreden begrip in het internationaal recht. Een positivistische interpretatie van de 'law of nations' beschouwt multinationale ondernemingen als niet-statelijke actoren met een beperkte relevantie (in de zin van directe internationale verantwoordelijkheid). Een meer progressieve invulling, veelal verdedigd door academici gespecialiseerd in het internationaal recht van de mensenrechten, suggereert dat, op basis van hun grensoverschrijdende activiteiten, multinationals bepaalde mensenrechten kunnen schenden. Deze laatste invulling verzacht de steeds verdere vervaging van het traditionele soevereiniteitsbegrip door de globalisering die ertoe leidde dat multinationals makkelijk kunnen verhuizen en op elk moment in een veelheid van Staten activiteiten kunnen ontwikkelen en activa kunnen bezitten. In het licht van dergelijke flexibiliteit om wereldwijd te ondernemen, geeft de verantwoordelijkheid voor de schending van mensenrechten uitdrukking aan de veronderstelling dat multinationals bepaalde globale (juridische) verantwoordelijkheden moeten nemen die kunnen voortvloeien uit hun transnationale activiteiten en die op basis van dit regime kunnen worden afgedwongen. Er wordt vooropgesteld dat de meeste nationale rechtsordes in toenemende mate ontoereikend of niet bereid zijn om zinvolle juridische controle uit te oefenen op deze opkomende actoren. Deze veronderstelling wordt in detail overwogen door een ander begrip van de internationale verantwoordelijkheid van ondernemingen te verdedigen dat draait om het belang van 'afdwingbaarheid' voor de toerekening van verantwoordelijkheid en de gevolgen die deze extrapolatie heeft op de normstelling en de afdwinging van het internationaal recht van de mensenrechten.