Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking

Date: 4 March 2015

Venue: UAntwerpen - Stadscampus - Lokaal B.002 - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

Time: 5:00 PM

Organization / co-organization: Faculteit Rechten

PhD candidate: Ilse Van Puyvelde

Principal investigator: Prof. dr. Daniël Cuypers

Short description: Doctoraatsverdediging van Ilse Van Puyvelde - Faculteit Rechten

Abstract: Van werknemers wordt meer en meer verwacht dat zij bereid zijn zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de onderneming en dus aan wisselende omstandigheden. De stijgende vraag van werkgevers naar flexibel inzetbare werknemers wordt consequent in verband gebracht met een aantal vrij recente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals globalisering, vergrijzing en kennisintensivering. Het proefschrift wil nagaan hoe het arbeidsrecht deze behoefte aan functionele flexibiliteit kan erkennen zonder dat dit op het vlak van de (ontslag)bescherming van de werknemer een achteruitgang betekent. Flexicurity dus, maar dan op het individuele niveau. Deze kant van flexibiliteit, de interne, functionele flexibiliteit, verdient meer aandacht dan zij tot nu toe heeft gekregen. In plaats van vastheid van betrekking open te trekken tot werkzekerheid en te richten op de arbeidsmarkt – waarbij werkzekerheid verwijst naar continuïteit van de loopbaan –, kan men evengoed ook nagaan of dit begrip, zoals het momenteel wordt geconcipieerd in het raam van de arbeidsovereenkomst, als zekerheid van het huidig dienstverband –, geen deels andere invulling kan krijgen. Het onderzoek gebeurde aan de hand van volgende onderzoeksvragen (i) over welke mogelijkheden beschikken de partijen en in het bijzonder de werkgever momenteel om de arbeidsovereenkomst op eigen initiatief duurzaam aan te passen en op welke bescherming kan de werknemer daarbij rekenen? (ii) kan een vlottere aanpasbaarheid van de bedongen arbeid binnen het huidig wettelijk kader worden gerealiseerd of vereist dit een optreden van de wetgever? (iii) welke maatregelen zijn nodig om het wijzigingsrecht in zijn huidige en eventuele toekomstige vorm te laten gepaard gaan met het behoud van de jobzekerheid voor de werknemer, zoals die nu geldt?

Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever.