De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechterlijk perspectief

Date: 27 June 2016

Venue: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Promotiezaal Grauwzusters - Lange Sint-Annatraat 7 - 2000 Antwerpen

Time: 5:00 PM

Organization / co-organization: Faculteit Rechten

PhD candidate: Astrid Coates

Principal investigator: Anne-Marie Van den Bossche

Short description: Doctoraatsverdediging Astrid Coates - Faculteit RechtenAbstract

De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechterlijk perspectief.

De Invloed van het EU-recht op het funtioneren en de financiering van maatschappelijke ondernemingen, al dan niet belast met (sociale) diensten van algemeen (economisch) belang, met bijzondere aandacht voor het vrij verkeer van diensten, de vrijheid van vestiging, staatssteun, overheidsopdrachten en diensten van algemeen economisch belang.

Sociale economie binnen een EU context onderzoeken is geen evident thema. Als sector wordt de sociale economie niet in alle lidstaten als dusdanig erkend en er bestaat veel onenigheid over het concept. Wat wel duidelijk is, is dat ze functioneert volgens bepaalde werkingsprincipes en kan opgedeeld worden in verschillende ‘families’ zoals coöperaties,  mutualiteiten,  verenigingen,  stichtingen en meer recent, sociale ondernemingen. Verder streeft ze verscheidene maatschappelijke doelstellingen na, waaronder de creatie van tewerkstelling (voor kwetsbare groepen), sociale inclusie, rurale en lokale ontwikkeling, sociale cohesie, milieuduurzaamheid, ….

Toch erkent de EU al jaren het bestaan en de bijdrage van deze sector in de lidstaten en de belangrijke rol die zij kan spelen bij de totstandbrenging van de twee pijlers van de sociale markteconomie: het verwezenlijken van een economisch aspect gekoppeld aan een sociale dimensie in de totstandbrenging van een interne markt. Met het zogenaamde ‘Initiatief voor sociaal ondernemerschap’ (‘Social Business Initiative’) betonneerde de Commissie het belang van ‘sociaal ondernemerschap’ en ‘sociale innovatie’ binnen de Unie en volgden de voorbije jaren verschillende acties om een aangepaste ‘leefomgeving’ voor sociale ondernemingen te creëren.

Het is duidelijk dat de EU- regelgeving een impact zal hebben op maatschappelijke ondernemingen omdat het een kader schept en randvoorwaarden bepaalt. De precieze impact van de EU regelgeving op ondernemingen die een maatschappelijke met een economische doelstelling combineren - in dit onderzoek gedefinieerd als ‘maatschappelijke ondernemingen’ - is echter veel minder helder. Dit proefschrift wil hier aan tegemoet komen, door vanuit juridisch perspectief de precieze impact te onderzoeken op de markttoegang (vrij verkeer van diensten, vrijheid van vestiging en overheidsopdrachten) en de financiering (staatssteun, DAEB) van de maatschappelijke onderneming die zich situeert binnen de sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen.Contact email: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be