Flexicurity in de publieke sector

Date: 6 July 2016

Venue: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Promotiezaal Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Time: 5:00 PM - 8:30 PM

Organization / co-organization: Faculteit Rechten

PhD candidate: Inger De Wilde

Principal investigator: Ria Janvier

Short description: Doctoraatsverdediging Inger De Wilde - Faculteit RechtenAbstract

Flexicurity in de publieke sector. Een analyse van de (eenzijdige) wijzigbaarheid van de indi-vidueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant
In weerwil van het principieel statutair dienstverband, is contractuele tewerkstelling in de overheidssector niet te beschouwen als een randfenomeen. Een vaak gehoorde reden voor de aanwerving van contractanten, is de idee dat die tewerkstellingsvorm de overheidswerkgever meer flexibiliteit biedt. Vanuit de nood aan een flexibele(r) arbeidsconfiguratie heeft de contractuele tewerkstelling inderdaad een aantal belangrijke merites, maar uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de rechtspositie van de overheidscontractant - althans theoretisch-juridisch - rigider is dan die van de statutaire collega wanneer het gaat om de (eenzijdige) wijzigbaarheid van hun arbeidsvoorwaarden.

Er lijkt geen algemeen wijzigingsrecht te bestaan dat louter en alleen zou steunen op het feit dat de arbeidsvoorwaarden van contractanten worden geregeld door een eenzijdig wijzigbare rechtspositieregeling of andere reglementaire bepalingen. De bestuursrechtelijke context, met bijzondere aandacht voor de doorwerking van het veranderlijkheidsbeginsel als onderdeel van de beginselen van de openbare dienst, lijkt in dit leerstuk ondergeschikt aan de bescherming die de contractant wordt geboden vanuit het verbintenissen- en (vooral) het arbeidsrecht.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat een publiekrechtelijke werkgever een belangrijk instrument ontbeert waarover een werkgever onder toepassing van de CAO-wet wel beschikt: het gaat om de mogelijkheid om op grond van een cao rechtstreeks wijzigingen door te voeren aan de (overeengekomen) arbeidsvoorwaarden zoals die bestaan in de individuele arbeidsrelatie tussen een werkgever en zijn werknemer. Aan de protocollen gesloten met naleving van de Wet Vakbondsstatuut kan geen dergelijke draagwijdte worden verleend. De onmogelijkheid tot automatische wettelijke conversie na een procedure van collectief onderhandelen, creëert voor publiekrechtelijke werkgevers met een belangrijke populatie contractanten in dienst, een moeilijk te overbruggen juridische breuklijn tussen het bestuursrecht en het arbeidsrecht.Contact email: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be