Ecosysteemdiensten: studie van menselijke invloeden op natuur en de effecten voor de maatschappij

Datum: 12 september 2016

Locatie: UAntwerpen, Campus Middelheim, A.143 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Middelheim)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Wetenschappen - IMDO

Promovendus: Annelies Boerema

Promotor: Patrick Meire & Steven Van Passel

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Annelies Boerema - Faculteit WetenschappenAbstract

Ecosystemen degraderen in snel tempo als gevolg van menselijke activiteiten en dure investeringen zijn noodzakelijk om verdere degradatie te beperken en milieudoelstellingen te halen, maar de effectiviteit van zulke investeringen wordt in vraag gesteld. Het concept van ecosysteemdiensten (ESD) laat toe de link te leggen tussen ecologie en maatschappij en kan helpen om de impact van milieu beleid te kwantificeren en waarderen en de effectiviteit van investeringen te evalueren. Echter, er zijn nog veel uitdagingen om het ESD concept ten volle te benutten in het beleidsproces. De algemene doelstelling van dit doctoraat is het verbeteren van de evaluatie van de impact van menselijke ingrepen en beleidskeuzes op natuur en de consequenties voor de maatschappij.

Deel 1 toont aan dat er een grote variatie is aan methoden die gebruikt worden om ESD te bestuderen maar dat er ook veel kennis hiaten zijn in het onderzoeksdomein in het algemeen en voor het berekenen van diensten in het bijzonder. Deel 2 demonstreert de mogelijkheden en uitdagingen om een ESD evaluatie te integreren in een kosten-baten studie om de ecologische en socio-economische gevolgen van een brede waaier aan menselijke ingrepen en milieu beleidsvraagstukken te evalueren (bvb. wereldwijde handel in soja bonen, maaien voor het beheer van rivieren en herstel project voor getijde natuur). De analyse van drie heel uiteenlopende vraagstukken maakte het mogelijk om deze methode te evalueren en verbeteren op drie vlakken: wereldwijde stroom van diensten, de verdeling van kosten en baten tussen verschillende belanghebbenden, en de impact van ecologische successie op het ecosysteem functioneren en het leveren van ESD. Deel 3 illustreert hoe een ESD analyse kan gecombineerd worden met een kosten-effectiviteitsstudie om een optimale set van maatregelen te selecteren die ecologisch effectief en kosten-efficiënt zijn om het ecosysteem te beheren. Deze methode draagt bij tot de ontwikkeling van een holistische benadering die geïntegreerd ecosysteembeheer voor meerdere doelstellingen en uiteenlopende belanghebbenden mogelijk maakt

De toepasbaarheid van de resultaten van een ESD analyse zijn besproken vanuit het perspectief van zowel beleidsmakers, project beheerders en wetenschappelijk onderzoek. Het toont aan de toepassing het mogelijk maakt om menselijke ingrepen en milieubeleidsvraagstukken op een gebalanceerde en geïntegreerde wijze te evalueren met respect voor ecologische, sociologische en economische belangen.Link: http://www.uantwerpen.be/imdo