Effects of intertidal ecosystems on estuarine hydrodynamics and flood wave attenuation : a multi-scale study.

Datum: 11 januari 2017

Locatie: Campus Drie Eiken, Promotiezaal Q0.02 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen-Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 15 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Wetenschappen

Promovendus: Jeroen Stark

Promotor: Stijn Temmerman & Patrick Meire

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Jeroen Stark - Faculteit WetenschappenAbstract

Estuaria en intertidale ecosystemen zoals slikken en schorren dragen bij aan socio-economische en ecologische functies zoals biochemische nutriëntencycli, scheepvaart en bescherming tegen stormvloeden. Historische inpolderingen hebben het areaal aan intertidale habitat sterk gereduceerd, maar tegenwoordig worden intertidale ecosystemen weer hersteld. De resultaten in deze thesis geven inzicht in de hydrodynamische impact van veranderingen in de grootte en geometrie van intergetijdengebieden, op estuarium-schaal en lokaal in de intertidale geulen en kreken in de schorrengebieden zelf, met speciale aandacht voor de potentiele kustbeschermingsfunctie van intergetijdengebieden.

De waterstandsmetingen en de resultaten van hydrodynamische modellen in deze thesis tonen aan dat intergetijdengebieden inderdaad hoogwaterstanden in een schorrengebied kunnen dempen. Met name hoogwaters boven het schorplatform worden gedempt, terwijl getijden met lagere hoogwaterstanden juist worden geamplificeerd in de convergerende geulen. De modelsimulaties laten ook zien dat stormvloed-demping beperkt kan worden door de grootte van een intergetijdengebied door reflectie en opstuwing tegen omliggende dijken. Uiteindelijk wordt de demping van hoogwaters gerelateerd aan de geulgrootte ten opzichte van het bergingsvolume op het schorplatform. Stormvloeddemping is dus afhankelijk van de geometrie van intergetijdengebieden, maar ook van de hoogte van de stormvloed zelf.

De thesis omvat ook een studie naar getij-asymmetrie tijdens de eco-geomorfologische ontwikkeling van een schorrengebied. Modelresultaten tonen aan dat vestiging van schorvegetatie leidt tot een concentratie van de getijstroming naar de geulen en een minder vloed-dominante getij-asymmetrie, geassocieerd met een reductie in sediment-import. Deze afname in vloed-dominantie zet in eerste instantie door als het schorplatform ophoogt en de vraag naar sediment daar geleidelijk afneemt. Echter, naarmate het schorplatform ophoogt neemt het debiet door de geulen af en wordt de getij-asymmetrie weer vloed-dominanter, wat duidt op een opvulling van de intertidale geulen.

Verder laat deze thesis zien dat de hoogteligging van intergetijdengebieden in de stroomvoerende sectie van het estuarium bepalend is voor de invloed van deze gebieden op getij-asymmetrie op estuarium-schaal. Eb-dominantie wordt het meest versterkt voor intergetijdengebieden net boven gemiddeld zeeniveau, terwijl lagere intergetijdengebieden juist vloed-dominantie kunnen versterken. Intergetijdengebieden die alleen zorgen voor bergingsvolume versterken eb-dominante in het hele estuarium, behalve direct zeewaarts van het gebied door een lokale piek in de stroomsnelheden. Tot slaat laten de modelresultaten zien dat het getij-prisma ver benedenstrooms van toegevoegde intertidale waterberging kan afnemen als gevolg van een gereduceerd getijverschil dat een in zeewaartse richting sterker wordend effect heeft op het getij-prisma.Link: http://---