Education in crisis? Human capital investments from a household perspective in early modern Antwerp

Date: 30 June 2017

Venue: Auditorium Felixarchief - Oude Leeuwenrui 29 - 2000 Antwerpen

Time: 3:00 PM - 5:30 PM

PhD candidate: Annelies De Bie

Principal investigator: Prof. dr. Bert De Munck

Short description: Doctoraatsverdediging Annelies De Bie - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement GeschiedenisAbstract

Dit proefschrift handelt over de onderwijsuitgaven van Antwerpse huishoudens in de zeventiende en achttiende eeuw. In die periode onderging de Scheldestad een verregaande transformatie. De eens zo bloeiende metropolis, geprezen om haar degelijk scholingssysteem, veranderde in een regionaal dienstencentrum. Dit boek schetst de impact van die economische ‘crisis’ op de investeringen van lokale families in onderwijs en vergelijkt daarvoor de situatie aan het begin van de zeventiende eeuw met de toestand in de tweede helft van de achttiende eeuw. Op basis van door de Weeskamer bewaarde voogdenrekeningen (en gerelateerd bronnenmateriaal) heb ik getracht volgende vragen te beantwoorden (met aandacht voor leeftijd- en genderverschillen e.d.): Welke opleidingsmogelijkheden bestonden er in Antwerpen in de zeventiende en achttiende eeuw? Welke onderwijskeuzes maakten vroegmoderne families en waarom? Hoeveel gaven gezinnen uit aan educatie (in absolute zin en in verhouding tot andere uitgavenposten)? Wat bepaalde de prijs van de scholing of training?

De studie toont aan dat vroegmoderne Antwerpse huishoudens nog steeds toegang hadden tot onderwijs, ondanks het moeilijkere economische klimaat. Aanvankelijk profiteerden de inwoners vast en zeker van het roemrijke verleden van de Scheldestad. Het aanbod aan scholen en opleidingsprogramma’s was nog steeds erg gevarieerd en de meeste Antwerpse gezinnen waren nog welstellend genoeg om voor instructie of training te betalen. Over het algemeen werd er echter opvallend weinig geïnvesteerd in kennis en opleidingen, omdat veel jongeren werkten in ruil voor onderwijs. Het aantal actieve jongens en meisjes groeide echter exponentieel tegen het einde van de achttiende eeuw, wanneer de armoede in de stad toenam en de onderwijskosten door steeds meer stedelingen (vooral middengroepen) te hoog werden bevonden. Veranderende visies omtrent educatie faciliteerden die verhoogde inzet van kinderarbeid. Hoewel de diversiteit en kwaliteit van het onderwijs daardoor afnamen, kregen steeds meer arme meisjes net via zogenaamde werkscholen de kans om een beroepsopleiding te volgen en wat basiskennis te verwerven. De crisis was dus allesbehalve eenduidig.Contact email: annelies.debie@uantwerpen.be>

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/annelies-debie/