De fiscale analyse van gereglementeerde instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht in een Europese context

Date: 6 September 2017

Venue: Stadscampus - Universiteit Antwerpen, Promotiezaal Grauwzusters - Gebouw S , Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 5:00 PM

PhD candidate: Evelyne Verstraelen

Principal investigator: Prof. dr. Bruno Peeters

Short description: Doctoraatsverdediging Evelyne Verstraelen - Faculteit Rechten

Abstract

Instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) zijn beleggingsvehikels die toelaten om onrechtstreeks in onderliggende activa te beleggen, waarbij meestal een zekere risicospreiding wordt nagestreefd. Gereglementeerde ICB’s naar Belgisch recht kunnen de vorm aannemen van een beleggingsvennootschap of een beleggingsfonds. Hoewel deze beleggingsvormen een gelijkaardige economische rol vervullen, is de fiscale behandeling ervan verschillend.

Om te vermijden dat een investering via een ICB fiscaal nadeliger zou zijn dan een rechtstreekse belegging, heeft de wetgever voor de Belgische ICB’s in een afwijkend fiscaal regime voorzien. Het tussenplaatsen van een ICB mocht met andere woorden niet resulteren in dubbele belasting.

Enkele jaren geleden verscheen in de pers een artikel met de titel: “Fiscaliteit zet rem op Belgische fondsenmarkt” (De Tijd, 14 oktober 2015). De uitspraken in dit artikel staan in schril contrast met de ambitieuze doelstellingen die de wetgever voor ogen had bij de uitwerking van het statuut van de beleggingsvennootschappen eind 1990. Het fiscale stelsel beoogde toen rekening te houden met zowel het concurrentievermogen van de Belgische producten als met de noodzaak van een doeltreffende en billijke belasting van de financiële inkomsten. Anno 2017 lijkt het erop dat het concurrentievermogen van de Belgische ICB’s plaats heeft moeten maken voor de inkomsten die zij voor de Belgische Schatkist kunnen genereren.

Het onderzoek heeft tot doel om aan de hand van een kritische analyse van de fiscale regelgeving die op ICB’s van toepassing is, voorstellen te formuleren die zouden kunnen bijdragen tot een meer logisch en coherent Belgisch fiscaal kader voor ICB’s.

De voornaamste invalshoek die in het onderzoek centraal staat, is het beginsel van de fiscale neutraliteit ten opzichte van een rechtstreekse belegging. Naast een vergelijking met een rechtstreekse belegging wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de fiscale behandeling van een belegging via een beleggingsvennootschap en via een beleggingsfonds. Op de drie niveaus die bij een ICB kunnen worden onderscheiden – namelijk belegging, beleggingsvehikel en belegger – wordt de toepassing van de inkomstenbelastingen, de jaarlijkse taks op de beleggingsinstellingen en de beurstaks onderzocht. Hierbij wordt het fiscale regime van de Belgische ICB’s tevens belicht in een Europese en internationale context.Contact email: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/