De verkrijgende verjaring. De nalatenschap van Rome heroverwogen

Date: 7 September 2017

Venue: Stadscampus - Universiteit Antwerpen, Promotiezaal Grauwzusters - Gebouw S , Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 5:00 PM

PhD candidate: Johan Van de Voorde

Principal investigator: Prof. dr. Nicolas Carette

Co-principal investigator: Prof. dr. Renate Barbaix

Short description: Doctoraatsverdediging Johan Van de Voorde - Faculteit Rechten

Abstract

Verkrijgende verjaring is een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging: iemand die gedurende een bepaalde termijn het bezit heeft van een zakelijk recht (eigendom of een beperkt zakelijk recht zoals bv. vruchtgebruik), verkrijgt dat recht. Het huidige Belgische wetgevend kader voor verkrijgende verjaring is vrij complex en soms onlogisch. Bovendien plaatst recente rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens (arresten Pye) deze problematiek internationaal in een nieuw daglicht en in de belangstelling. Het onderwerp heeft een groot praktisch belang (bv. aankoop van een goed (zoals een gestolen wagen of een huis) waarbij naderhand de verkoper niet de eigenaar blijkt te zijn; samenwoners of erfgenamen die in het bezit komen van waardevolle goederen (bv. waardepapieren) toebehorend aan de andere of aan de erflater alsook discussies m.b.t. de revindicatievordering in beslagprocedures).

Dit proefschrift beoogt een coherente, duidelijke en rechtsvergelijkend onderbouwde theorie aan te reiken met de nodige (beleids)aanbevelingen door middel van een fundamentele studie van de verkrijgende verjaring, met een grondige en kritische analyse van de constitutieve voorwaarden bij verkrijgende verjaring: bezit, termijn, verkrijgend verjaarbare goederen en zakelijke rechten. Het onderzoek analyseert enerzijds op kritische wijze het bestaande systeem van de verkrijgende verjaring, met bijzondere aandacht voor de verantwoording van het huidige systeem en toetst anderzijds de conformiteit ervan met nationale en internationale bronnen alsook zijn actualiteitswaarde.

De centrale onderzoeksvraag luidt: “in welke mate beantwoorden de verkrijgende verjaring als instelling en haar regeling aan de beginselen die thans ten grondslag liggen aan het Belgische privaatrecht, en hoe kunnen ze in voorkomend geval herijkt worden om aan de genoemde beginselen te beantwoorden?”Contact email: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/