The Right to Religious Freedom and the Inclusion of a South African Public School with a Religious Ethos

Datum: 29 september 2017

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Aula B003 - Gebouw B, Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 17 - 19 uur

Promovendus: Georgia Du Plessis

Promotor: Prof Dirk Vanheule

Co-promotor: Prof Gracienne Lauwers (Vrije Universiteit Brussel)

Korte beschrijving: PhD defence Georgia Du Plessis - Faculty of Law

Abstract
Against the background of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, relevant legislation, policies and jurisprudence (in international and comparative law), this thesis argues for the protection of religious freedom, conscience and belief regarding the ethos of a public school. This comprises the question as to what the parameters should be regarding the dissemination of religious and non-religious beliefs (concerning curriculum knowledge such as religious instruction) in public school education without the violation of the beliefs of learners and parents (whether religious or not) whilst simultaneously protecting minority and majority groups. This thesis therefore argues for the inclusion of a public school with a religious ethos and hence the dissemination of religious knowledge in the public sphere.Arguments for a more effective interaction between religion, state and the public school, together with the question as to whether the public sphere (and consequentially the public school) should be viewed as an extension of the beliefs and interests of the individual, are presented. A more effective interaction is presented in the notion called deep religious diversity. This is contrary to and distinct from reasonable accommodation within the public school, where accommodation is understood in a limited sense and detached from deep religious diversity – relegating religion to the private sphere only (in other words, when accommodation is understood in a radical liberalist manner). Ultimately, this framework regards a liberal public sphere and public school that are detached from a deep diversity approach as inadequate for the protection of religious diversity and religious freedom. Deep diversity shifts the burden of proof from the religious parent or learner in the public school to whomever (state or individual) is contesting the religious freedom claims of the parent or learner. Deep religious diversity challenges current trends in liberalism and argues for a restructuring of the basic liberal notions currently demarcating the public sphere and public school.

Samenvatting (Dutch)
Tegen de achtergrond van de Grondwet van de Republiek van Zuid-Afrika, 1996, relevante wetgeving, beleid en jurisprudentie (in internationaal en vergelijkend recht), deze proefschrift pleit voor de bescherming van de vrijheid van godsdienst, geweten en geloof met betrekking tot het ethos van een openbare school. Dit omvat de vraag wat de parameters moeten worden betreffende de verspreiding van religieuze en niet-religieuze overtuigingen (met betrekking tot curriculum kennis zoals religieuze instructie) in het onderwijs van de openbare school zonder de schending van de overtuigingen van leerlingen en ouders (of religieuze of niet) terwijl tegelijkertijd bescherming van de minderheid en meerderheid groepen. Deze stelling wordt daarom gepleit voor de opneming van een openbare school met een religieuze ethos en vandaar de verspreiding van religieuze kennis in de openbare sfeer. Argumenten worden gepresenteerd voor een effectievere interactie tussen religie, de staat en de openbare school, samen met de vraag of de openbare sfeer (en éénduidige de openbare school) moeten worden gezien als een verlengstuk van de overtuigingen en belangen van het individu. Een effectievere interactie wordt gepresenteerd in het begrip genoemd diep religieuze diversiteit. Dit is strijdig met en onderscheiden van redelijke accommodatie binnen de openbare school, waar accommodatie is begrepen in een beperkte zin en losgemaakt van diepe religieuze diversiteit – degraderen religie aan de privé-sfeer alleen (met andere woorden, wanneer de accommodatie is begrepen in een totalitaire liberalistische wijze). Uiteindelijk, dit kader beschouwt een liberale openbare sector en de openbare school, die losgekoppeld van een benadering van de diepe diversiteit als ontoereikend voor de bescherming van religieuze diversiteit en vrijheid van godsdienst. Diepe diversiteit verschuift de bewijslast van de religieuze ouder of leerling in de openbare school aan wie (staats- of individuele) is betwist de vorderingen van de godsdienstvrijheid van de ouder of leerling. Diepe religieuze diversiteit presenteerd uitdagingen van de huidige trends in liberalisme en pleit voor een herstructurering van de liberale basisnoties momenteel afbakening van de openbare sector en de openbare school.Contact e-mail: onderzoekssecretaraatrechten@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/