How trilinguals process cognates and interlingual homographs: the effect of activation, decision, and cognitive control

Date: 16 October 2017

Venue: Stadscampus - Promotiezaal Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 3:00 PM - 5:30 PM

Organization / co-organization: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

PhD candidate: Ihor Borisovitch Biloushchenko

Principal investigator: Prof. dr. Dominiek Sandra & prof. dr. Ton Dijkstra

Short description: Doctoraatsverdediging Ihor Borisovitch Biloushchenko - Departement TaalkundeAbstract (in Dutch)

Het doel van dit onderzoek was om meer in detail te bestuderen hoe multilingualen interlinguale woorden verwerken die hun orthografie én semantiek over twee talen met elkaar delen (cognaten) of alleen hun orthografie (interlinguale homografen). In het bijzonder richten we ons op de rol van een aantal linguïstische en niet-linguïstische factoren die de herkenning van interlinguale woorden beïnvloeden, waaronder de stimuluslijstcontext, de taakvereisten en de dominantie van een taal. Daarnaast hebben we de cognitieve controlemechanismen bestudeerd die betrokken zijn bij de onderdrukking van de irrelevante betekenis van interlinguale homografen en hebben we deze mechanismen vergeleken met de mechanismen van cognitieve controle die gebruikt worden in niet-linguïstische taken.

In dit onderzoek staan een aantal vragen centraal. Hebben identieke cognaten meerdere representaties in het gedeelde meertalige lexicon? Wat is de invloed van verschillende linguïstische en niet-linguïstische factoren op de verwerking van cognaten en interlinguale homografen? Wat is het verband tussen de grootte van homograafinhibitie en de responssnelheid? Gebruiken proefpersonen vergelijkbare cognitieve controlemechanismen in linguïstische en niet-linguïstische taken? Al deze vragen werden onderzocht door in te zoomen op de bijdrage en combinatie van lexicale en post-lexicale processen tijdens het proces van meertalige woordherkenning.

De uitgevoerde experimenten benaderen de kwesties vanuit verschillende invalshoeken in termen van stimulusmateriaal, experimenteel design, onderzoekstechnieken, statistische analyses en proefpersonen. Een eerste belangrijke bijdrage van dit onderzoek betreft het gebruik van dezelfde set stimulusmateriaal in diverse experimenten, die slechts in geringe mate van elkaar verschilden in termen van hun opzet. De zorgvuldige, gedetailleerde manipulatie van onafhankelijke variabelen vergroot de kracht van statistische analyses over experimenten heen en zorgt voor een tot dusver niet benutte mogelijkheid tot theoretische vergelijking. Bovendien konden gedeelde kernkenmerken van het proces van meertalige woordherkenning onderscheiden worden van taakspecifieke componenten door de data in twee gerelateerde maar licht verschillende experimentele taken met elkaar te vergelijken (bv. lexicale-decisietaak en go/no-go-taak). Ten slotte, door drie talen met elkaar te vergelijken in plaats van twee (zoals in het verleden meestal het geval was) konden we de effecten van woordcompetitie van de dominantere taal met die van de zwakkere taal op de doeltaal met elkaar vergelijken. Daarnaast hebben we ook de focus gericht op de cognitieve controlemechanismen bij de verwerking van interlinguale homografen en die vergeleken met de controlemechanismen in niet-linguïstische taken om na te gaan of een verklaring van homograafinhibitie op basis van domeinonafhankelijke inhibitieprocessen mogelijk is.Contact email: ihor.biloushchenko@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/ihor-biloushchenko/