Ecosystem Services of Palmiet Wetlands: The role of Ecosystem Composition and Function

Datum: 7 november 2017

Locatie: Campus Middelheim, A.143 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Middelheim)

Tijdstip: 16.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Biologie

Promovendus: Alanna Jane REBELO

Promotor: Patrick Meire & Karen Esler

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Alanna Jane Rebelo - Faculteit Wetenschappen, Departement BiologieAbstract

De maatschappij is afhankelijk van ecosystemen voor tal van essentiële diensten. Een verandering in landgebruik (bijvoorbeeld moeras naar landbouw) kan leiden tot trade-offs of win-win situaties tussen verschillende ecosysteemdiensten. Door het wereldwijd schaarser worden van land wordt er meer nadruk gelegd op het optimaal benutten van ecosystemen in termen van ecosysteemdiensten. Een grondige theoretische en empirische kennis van hoe ecosystemen zijn gestructureerd, hoe ze functioneren en hoe dit leidt tot ecosysteemdiensten is cruciaal om deze voordelen voor de mens te optimaliseren. Moerasecosystemen worden als één van de rijkste ecosystemen in termen van ecosysteemdiensten beschouwd. Hun complexiteit heeft er echter toe geleid dat het één van de minst bestudeerde ecosystemen zijn. De kennis van Zuid-afrikaanse moerassen in het bijzonder is beperkt waardoor ze sterk achteruitgaan.

Deze thesis focust op palmiet moerassen in de Floraregio van de Kaap van Zuid-Afrika en heeft 4 centrale doelen: (1) wetenschappelijk gefundeerde methodes voor het berekenen van ecosysteemdiensten bestuderen (Hoofdstuk 2), (2) de historische en huidige ruimtelijke verspreiding van palmiet moerassen in Zuid-Afrika in kaart brengen (Hoofdstuk 3), (3) inzicht krijgen in hoe deze moerassen functioneren en hoe dit leidt tot ecosysteemdiensten door de link tussen ecosysteemdiensten, ecosysteemfunctioneren en functionele diversiteit van moerassen op landschapsschaal te bestuderen (Hoofdstukken 4, 5, 6, 8 en 9), en (4) na te gaan of functionele groepen van moerassen spectraal verschillen, met als toepassing het hyperspectraal karteren van moerasecosysteemdiensten (Hoofdstuk 7).

De belangrijkste bevindingen kunnen samengevat worden in 7 punten. (1) Ecosysteemdiensten worden momenteel nog niet op een adequate manier gekwantificeerd (Hoofdstuk 2). (2) Palmiet moerassen zijn met 31% achteruitgegaan sinds 1940 (Hoofdstuk 3). (3) Oevererosie in palmiet moerassen heeft geleid tot een verandering in water- en bodemkwaliteit en in plantsamenstelling (Hoofdstuk 4). (4) Relatieve grondwaterdiepte en bodem pH verklaren voor een stuk de fragmentatie van palmiet moerassen (Hoofdstuk 5). (5) Abiotische variabelen en verschillende gemeenschapsgewogen gemiddeldes zijn sleutelelementen die de ecosysteemkenmerken van palmiet moerassen typeren (Hoofdstuk 6). Functionele groepen, en zelfs soorten, van palmiet moerassen blijken spectraal verschillend te zijn (Hoofdstuk 7). (7) Palmiet moerassen voorzien in belangrijke ecosysteemdiensten voor de maatschappelij, met name koolstofopslag, waterzuivering en overstromingsbeperking (Hoofdstukken 8, 9). Deze bevindingen benadrukken de eigenheid en de waarde van palmiet moerassen en onderstrepen het belang van hun bescherming en herstel.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen