Kierkegaards existentiële ethiek

Datum: 2 december 2017

Locatie: UAntwerpen - Stadscampus - Hof van Liere - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 9.30 - 17.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wijsbegeerte

Korte beschrijving: Herfstsymposium Wijsbegeerte en Emeritaatsviering Johan Taels

Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw genoot Søren Kierkegaard (1813 - 1855) wel enige erkenning als literair schrijver, religieus denker en voorloper van het existentialisme, maar nauwelijks als filosoof. In de voorbije twee à drie decennia is daarin een spectaculaire verandering opgetreden. Net zoals dit vanaf de jaren zeventig met Nietzsche het geval was, wordt Kierkegaard steeds vaker beschouwd als een scherpzinnige gesprekspartner in allerhande hedendaagse filosofische en maatschappelijke debatten.

Het hoofdthema van dit herfstsymposium is Kierkegaards existentiële ethiek. Kierkegaard is ervan overtuigd dat doorheen de wisseling van zeden en gewoonten en culturele (r)evoluties, de wezenlijke ethische opdracht van elke mens toch steeds dezelfde blijft: het eigen bestaan, hier en nu, in al zijn concreetheid te voltrekken. Tevens meent hij dat de moderne samenleving deze opdracht steeds meer miskent door er abstract-reflectieve of instrumentele idealen voor in de plaats te stellen. De gevolgen van deze miskenning uiten zich naar zijn mening onder meer in specifieke vormen van ‘vertwijfeling’.

Elk van de vier sprekers zal enkele belangrijke aspecten van Kierkegaards existentiële ethiek toelichten en een antwoord proberen te formuleren op de vraag of, en zo ja in welke opzichten, deze ethiek  nog steeds relevant is in onze laatmoderne samenleving.

Programma

09.30u – Ontvangst met koffie

10.00u – Inleiding door Willem Lemmens (voorzitter Departement Wijsbegeerte)

10.15u – Karl Verstrynge (Vrije Universiteit Brussel): “Om ethisch te leven is het een nuttige voorstudie te leren dat het individu alleen staat.” Over ethiek, existentie en de vraag wat we met elkaar delen kunnen

11.15u – Annemarie Van Stee (Radboud Universiteit Nijmegen): Kiezen, kiezen, kiezen

12.15u – Lunchpauze

14.00u – Rob Compaijen (Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam): Kierkegaard over ethische reflectie als uitvlucht

15.00u – Koffiepauze

15.15u – Johan Taels (Universiteit Antwerpen): Altijd hetzelfde over hetzelfde. Socrates in de (laat)moderniteit

16.15u – Woordje ter ere van Johan Taels

16.30u – Afsluitende receptieInkomprijs: Gratis

Inschrijven: Gelieve aan te melden bij Jasper Van de Vijver via e-mail (jasper.vandevijver@uantwerpen.be), graag voor 26 november

Contact e-mail: jasper.vandevijver@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-letteren-en-wijsbegeerte/onderzoek-en-valorisatie/departementen/departement-wijsbegeerte/herfstsymposium-emeritaatsviering/