Screen(ing) Audiences. Digital screen culture to the test: a large scale study on young film audiences in Flanders

Datum: 18 december 2017

Locatie: Stadscampus, Promotiezaal, Klooster van de Grauwzusters - Lange St-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 16.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Sociale Wetenschappen

Promovendus: Aleit Veenstra

Promotor: Prof. dr. Philippe Meers, Prof. dr. Daniƫl Biltereyst

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Aleit Veenstra - Departement CommunicatiewetenschappenAbstract

In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw bracht de digitalisering van mediaconsumptie een wijd spectrum aan nieuwe ideeën omtrent mediapublieken. Zo zouden ze vrijer zijn in hun keuzes (selectie op inhoud). Ook hebben publieken toegang tot media op velerlei wijzen (selectie in scherm) en waar en wanneer ze maar willen (mediaconsumptie is niet langer gebonden aan een plek). Kortom, mediapublieken hebben meer 'agency', een begrip dat geassocieerd wordt met een meer individuele mediaconsumptie.

Het onderzoeksproject Screen(ing) Audiences onderzoekt deze veronderstelde veranderingen aan de hand van filmconsumptie. Meer specifiek stellen we ons de vraag: 'Hoe wordt het kijken naar film gevormd door filmbeleving en voorkeuren in film onder jongeren in Vlaanderen (België) tussen de 16 en 18 jaar?' Aan de hand van deze onderzoeksvraag richten we ons op zowel de (mogelijke) veranderingen als op de continuïteit in hedendaagse filmconsumptie. Dit betekent concreet dat het onderzoek zowel de bestaande structuren in het kijken naar film (bijvoorbeeld geïnternaliseerde smaakvoorkeuren en beperkingen vanuit de industrie) als de sociale dimensies van het kijken naar film (bijvoorbeeld het samen bezoeken van de bioscoop) meeneemt in een analyse van hedendaagse filmconsumptie.

Het onderzoek werd opgezet in twee empirische delen. Het eerste deel bestaat uit een kwantitatieve studie onder een representatieve steekproef van 1015 middelbare scholieren uit de derde graad van het secundair onderwijs. Hiermee hebben we de filmconsumptie onder jongeren in Vlaanderen in beeld gebracht. Het tweede deel bestaat uit een kwalitatieve studie door middel van twintig diepte-interviews. Dit deel dient om een verder inzicht te verkrijgen in de filmbeleving en voorkeuren in film. Met deze aanpak spiegelen we het huidige onderzoek aan een onderzoeksproject dat plaatsvond begin 2000. Hierdoor kunnen we naast de verschillende analyses van hedendaagse filmconsumptie, ook een vergelijkende analyse maken tussen de predigitale en digitale filmconsumptie. 

Op basis van de empirische hoofdstukken in dit proefschrift concluderen we dat hedendaagse filmconsumptie onder jongeren bijzonder veel traditionele patronen kent – zowel in filmbeleving als in voorkeuren in film. Voortbouwend op deze bevindingen stellen we een benadering voor die bestaat uit twee assen: een horizontale as tussen agency en structuur en een verticale as tussen individueel en sociaal. Deze benadering kent twee voordelen. Ten eerste kunnen we filmbeleving en voorkeuren in film analyseren binnen een spanningsveld; deze kunnen zich immers simultaan op verschillende punten bevinden. Ten tweede gaan we voorbij aan de artificiële opdeling tussen agency in individuele mediaconsumptie aan de ene zijde en structuur in sociale mediaconsumptie aan de andere zijde. Door te werken in een continuüm tussen beide assen kunnen we verdere lessen leren uit hoe publieken media consumeren in een continue (en) veranderend hedendaags medialandschap.Inschrijven: Voor 11 december, per mail aan aleit.veenstra@uantwerpen.be

Contact e-mail: aleit.veenstra@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/en/rg/vidi/