Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie. Een analyse in de context van de Belgische inkomstenbelasting en dubbelbelastingverdragen

Date: 15 January 2018

Venue: UAntwerpen, Stadscampus, Promotiezaal Grauwzusters - Gebouw S , Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 ANTWERPEN (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 5:00 PM

PhD candidate: Linda Brosens

Principal investigator: Prof. dr. Nicole Plets

Short description: Doctoraatsverdediging Linda Brosens - Faculteit Rechten

Abstract
De woonplaats is een lokalisatiecriterium op grond waarvan de meeste staten een belasting heffen op het wereldwijd behaalde inkomen van een vennootschap, ongeacht de oorsprong van de inkomsten. Ook in België is dat het geval. Het nationale woonplaatsconcept vormt daarnaast ook het uitgangspunt voor de toepassing van dubbelbelastingverdragen. Opdat een vennootschap toegang kan krijgen tot een dubbelbelastingverdrag, moet de vennootschap inwoner zijn van een verdragsluitende staat overeenkomstig de nationale wetgeving. Als aanknopingspunt in het nationale recht en in dubbelbelastingverdragen geeft de woonplaats aanleiding tot verschillende problemen: de woonplaats is niet altijd gemakkelijk vast te stellen, kan belastingontwijking in de hand werken en in een internationale context tot woonplaatsconflicten aanleiding geven. Het mondialiseringsproces heeft deze problemen versterkt.

Het opzet van het onderzoek is drieledig. Rekening houdend met een aantal recente internationale ontwikkelingen binnen de OESO en de EU beoogt dit onderzoek in de eerste plaats de bestaansreden van het woonstaatbeginsel onder nationaal recht te evalueren. Heeft het nog zin om een belastingheffing op het wereldwijde inkomen te behouden of verdient het aanbeveling om hier afstand van te doen en over te schakelen naar een volwaardig territorialiteitsregime? Hiertoe wordt onderzocht wat de traditionele en hedendaagse rechtseconomische of -filosofische verantwoording is (of kan zijn) voor de woonplaats als aanknopingsfactor in het nationale belastingrecht, op grond waarvan een belasting op het wereldwijde inkomen voor vennootschappen wordt geheven.

Als het behoud van het woonstaatbeginsel aangewezen blijft, is het in de tweede plaats de bedoeling om verbeteringen aan het woonplaatscriterium voor vennootschappen in België voor te stellen. In dit verband wordt nagegaan hoe het huidige woonplaatscriterium in België wordt begrepen en worden de problemen van het huidige woonplaatscriterium in een nationale en internationale context in kaart gebracht. De conclusies die hieruit voortvloeien zullen samen met een aantal criteria voor goede wetgeving het toetsingskader vormen op grond waarvan suggesties kunnen worden geformuleerd.

Tot slot beoogt dit onderzoek voorstellen te formuleren die zouden kunnen bijdragen tot een coherente oplossing voor woonplaatsconflicten in een internationale context.  In een eerste fase worden de mogelijkheden bestudeerd om via aanpassingen aan dubbelbelastingverdragen woonplaatsconflicten te minimaliseren. Daarbij worden tevens de recente wijzigingen die door de OESO zijn geïntroduceerd aan de kaak gesteld. In een tweede fase wordt beoordeeld of en in welke mate harmonisatie van het woonplaatscriterium aangewezen is.Contact email: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be

Contact phone: 036465060

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/