Onderwijsintegratie van leerlingen met een beperking in Vlaanderen. Een verhaal van structurele sociale ongelijkheid.

Datum: 16 april 2018

Locatie: Stadscampus, Promotiezaal Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 18 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Sociale Wetenschappen

Promovendus: Leen Sebrechts

Promotor: Prof. dr. em. Jef Breda, prof. dr. Bea Cantillon

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Leen Sebrechts - Departement SociologieAbstract

Recente ontwikkelingen binnen het Vlaamse zorg- en welzijnslandschap als de investeringsgedachte, de vermaatschappelijking van de zorg en de inclusiegedachte grijpen in op de fundamenten van zorg(beleid) en vragen heroriëntering op verschillende niveaus en maatschappelijke domeinen. Voor kinderen met een beperking is het onderwijs hierbij een belangrijk domein. We zien Vlaanderen verder werken aan de bredere implementatie van het principe van geïntegreerd onderwijs, waarvan het M-decreet de meest recente beleidsontwikkeling is. Het buitengewoon onderwijs blijft echter een zeer gewaardeerd concept in Vlaanderen. In vergelijking met andere Europese landen blijft België de leiding nemen in het percentage kinderen met een beperking dat naar speciale, gesegregeerde scholen gaat.

Het gegeven dat er verschillende onderwijsvormen voor kinderen met een beperking zijn, maakt dat keuzes gemaakt kunnen worden en dat ouders de overweging moeten maken tussen regulier of buitengewoon onderwijs. Hierbij wordt uitgegaan dat een ernstige beperking meer nood heeft aan gespecialiseerde onderwijsondersteuning. De keuze en toewijzing van onderwijsvormen is evenwel veel complexer en wordt beïnvloed door vele andere factoren dan enkel de aard en ernst van de beperking.

Gezien de recente ontwikkelingen is het van belang om voor de Vlaamse context de determinanten in kaart te brengen die spelen bij de besluitvorming voor een onderwijsvorm voor kinderen met een beperking. Bovendien is onderzoek naar besluitvorming van ouders hieromtrent beperkt en het proces van schoolkeuze is zo goed als onzichtbaar. Met dit doctoraatsonderzoek willen we hieraan een bijdrage leveren door na te gaan welke factoren, context en omstandigheden het gebruik van onderwijsvormen voor kinderen meteen beperking in Vlaanderen beïnvloeden en door inzicht te verkrijgen in de handelingsprocessen die tot de beslissing voor een bepaalde onderwijsvorm leiden. Bij de determinanten van het onderwijsgebruik door kinderen met een beperking geven we speciale aandacht aan de factor ‘sociale positie van het gezin’. We onderzoeken hoe sociale ongelijkheid aanwezig is binnen onderwijsvormen voor kinderen met een beperking. Dit is nog vrij onontgonnen gebied in het onderzoekslandschap.

Om inzicht te krijgen in de factoren en processen die spelen bij de ouderlijke besluitvorming voor een onderwijsvorm voor hun kind met een beperking maken we gebruik van de methode van mixed methods onderzoek. Door kwantitatieve en kwalitatieve data-analyses te combineren, krijgen we een meer volledig beeld van de werkelijkheid van het onderwijsgebruik door gezinnen met een kind met een beperking.

Het doctoraatsonderzoek resulteert in een verklaringsmodel waarbinnen onderwijstrajecten van kinderen met een beperking lopen. De identificatie van factoren en actoren van invloed leggen patronen bloot binnen de diverse onderwijstrajecten van kinderen met een beperking. De beschrijving van de context biedt een basisverklaring voor verscheidene gevonden verbanden.Inschrijven: per mail, voor 12 april 2018: leen.sebrechts@uantwerpen.be

Contact e-mail: leen.sebrechts@uantwerpen.be

Link: http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/