Transforming individual vulnerability into tailored burnout prevention - A study on individual vulnerability factors for burnout and the impact of an individualized prevention program within the nursing population

Date: 5 October 2018

Venue: UAntwerp - Campus Drie Eiken - Building O - Auditorium O7 - Universiteitsplein 1 - 2610 WILRIJK (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Time: 4:30 PM

PhD candidate: Nina Geuens

Principal investigator: Prof E. Franck & Prof P. Van Bogaert

Short description: PhD defence Nina Geuens - Faculty of Medicine and Health SciencesAbstract (Presentation in Dutch)

Abstract (English)

Burnout is a psychological syndrome that has a destructive impact on multiple levels. This calls for the development of preventive interventions to protect the wellbeing of individual nurses, patients, nursing teams and healthcare organizations as a whole. Although, extensive research exists on the topic of burnout, to design and implement effective interventions, a thorough understanding of the development of this complex psychological syndrome is in order. The vulnerability-stress model can provide a comprehensive framework. This model depicts the complex interaction of causal factors for burnout. More specifically, it describes the development of burnout as the interplay between individual vulnerability factors and situational stressors.  

Building on the vulnerability-stress model, the general aim of this dissertation was to further explore individual vulnerability factors for burnout within a population of Flemish hospital nurses, while taking into account situational stressors. In addition, the dissertation aimed to develop an individualized burnout prevention program based on these individual vulnerability factors and study its impact.

To study these topics, a combination of cross-sectional studies (chapters 2-4), a qualitative study (chapter 5) and a mixed method study with an explanatory sequential design (chapter 6) were applied in a population of hospital nurses from the Dutch speaking part of Belgium.

In relation to the first study aim, the results indicated that several individual vulnerability factors contributed to the development of burnout. In chapters two to four the roles of interpersonal behavior, the Big Five personality traits, Type D personality, core-self evaluations, and coping were described in combination with situational stressors. Chapter 5 elaborated upon the quantitative findings by concluding that the essence of the development of nurse burnout was found in the discrepancy between the vulnerability factor of ‘being passionate about doing well or being good’ and the situational stressors of ‘teamwork’, ‘manager’, and ‘work and personal circumstances’. Concerning the second study aim, chapter 6 suggested that the individualized prevention program, which was based on the findings from chapter two to five, might have a preventive impact on nurse burnout. This impact could possibly be optimized by complementing it with organizational interventions and introducing refresher courses or reminders.

Further research is warranted. A longitudinal study including multiple vulnerability and situational factors may verify the suggested cause-and-effect inferences. Additionally, an intervention study with an extended follow-up period of at least one year, may yield more reliable conclusions about the stability of the outcomes.

Abstract (Dutch)

Burn-out is een psychologisch syndroom met een destructieve impact op verschillende gebieden. Dit roept op tot de ontwikkeling van preventieve interventies om het welzijn van individuele verpleegkundigen, patiënten, verpleegkundige teams en gehele gezondheidszorg organisaties te beschermen. Hoewel een veelheid aan onderzoek bestaat betreffende burn-out, is een diepgaand inzicht in de ontwikkeling van dit complexe psychologische syndroom noodzakelijk om effectieve interventies te kunnen ontwikkelen en implementeren. Het kwetsbaarheid-stress model kan hiervoor een omvattend kader bieden. Het beschrijft de ontwikkeling van burn-out door middel van de interactie tussen individuele kwetsbaarheidsfactoren en situationele stressoren.

Gebaseerd op het kwetsbaarheid-stress model, had deze thesis tot doel om de individuele kwetsbaarheidsfactoren voor burn-out verder te exploreren in een populatie Vlaamse ziekenhuis verpleegkundigen, terwijl rekening gehouden werd met de situationele stressoren. Daarenboven, omvatte de opzet van deze studie om een gepersonaliseerd preventie programma voor burn-out te ontwikkelen op basis van deze individuele kwetsbaarheidsfactoren en de impact ervan na te gaan.

Om dit te onderzoeken, werd een combinatie gehanteerd van cross-sectionele studies (hoofdstukken 2-4), een kwalitatieve studie (hoofdstuk 5) en een mixed method onderzoek met een sequentieel verklarend design (hoofdstuk 6) in een populatie ziekenhuisverpleegkundigen afkomstig uit Nederlandstalig België.

Met betrekking tot het eerste onderzoeksdoel, toonden de resultaten dat verschillende individuele kwetsbaarheidsfactoren bijdroegen aan de ontwikkeling van burn-out. In hoofdstukken twee tot vier werd de rol beschreven van interpersoonlijk gedrag, de ‘Big Five’ persoonlijkheidskenmerken, Type D persoonlijkheid, core-self evaluaties en coping in combinatie met situationele stressoren. Hoofdstuk 5 vulde deze kwantitatieve bevindingen verder aan door te besluiten dat de essentie van de ontwikkeling van burn-out te vinden is in de discrepantie tussen de kwetsbaarheidsfactor van ‘gepassioneerd zijn om goed te doen en goed te zijn’ en de situationele stressoren van ‘teamwerk’, ‘leidinggevende’ en ‘werk en privé omstandigheden’. Betreffende het tweede onderzoeksdoel, suggereerde hoofdstuk 6 dat het gepersonaliseerde preventieprogramma dat ontwikkeld werd op basis van de bevindingen uit hoofdstukken 2-5, mogelijks een preventieve impact heeft op burn-out bij verpleegkundigen. Deze impact zou verder geoptimaliseerd kunnen worden door het programma te ondersteunen met organisatorische interventies en het toevoegen van opfrissingscursussen of herinneringen.

Verder onderzoek is aangewezen. Een longitudinale studie waarbij meerdere kwetsbaarheids- en situationele factoren opgenomen worden, zou de gesuggereerde oorzaak-gevolg interacties kunnen bevestigen. Bovendien, zou een interventiestudie met een langere opvolgperiode van minimum 1 jaar kunnen resulteren in meer betrouwbare conclusies betreffende de stabiliteit van het resultaat.Entrance fee: free

Registration: not required

Link: https://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-medicine-health-sciences/