Subtypes in Borderine Personality Disorder

Date: 10 December 2018

Venue: PZ Duffel, Congrescentrum De Kleiput, zaal De Tichelrij - Stationsstraat 22c - 2570 DUFFEL

Time: 6:00 PM

PhD candidate: Ellen Sleuwaegen

Principal investigator: Prof B. Sabbe & Prof L. Claes

Short description: PhD defence Ellen Sleuwaegen - Faculty of Medicine and Health SciencesAbstract (Presentation in Dutch)

Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) is de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornis, gekenmerkt door een patroon van instabiliteit op het vlak van emoties, cognities, zelfbeeld en sociaal functioneren. Er is echter een grote diversiteit in klinische presentatie en verloop. Het doel van dit doctoraatsonderzoek was om na te gaan of er verschillende BPS subtypes bestaan op basis van temperamentdimensies en of deze een ander behandelingsverloop kennen binnen een dialectisch gedragstherapeutische (DGT) behandelingssetting.

Temperament omvat reactief en regulatief temperament. Het reactief temperament bestaat uit twee temperamentele systemen, namelijk het gedragsinhibitiesysteem (BIS; Behavioral Inhibition System) en het gedragsactivatiesysteem (BAS; Behavioral Activation System). Het regulatieve temperament of effortful control (EC) is een doelbewuste controle om met de reactiviteit om te gaan (bv. impulsen onderdrukken).

Op basis van een hiërarchische clusteranalyse van de drie temperamentdimensies werden, in een steekproef van 150 opgenomen patiënten met BPS, 4 BPS subtypes teruggevonden: het ‘Laag Angstige’ subtype (lage BIS), het ‘Geïnhibeerde’ subtype (lage BAS), het ‘Emotioneel/Gedisinhibeerde’ subtype (hoge BIS/BAS en lage EC) en het ‘Hoge zelf-controle’ subtype (hoge EC). Deze BPS subtypes rapporteerden aan de hand van vragenlijsten duidelijke verschillen op vlak van klinische symptomatologie, comorbide persoonlijkheidskenmerken en coping strategieën. Op basis van twee experimentele taken die emotionele actietendensen nagaan, met name toenaderings- en vermijdingstendensen op emotionele stimuli door middel van een ‘Approach-Avoidance’ taak (AAT) en aandachtbias voor emotionele stimuli door middel van een emotionele strooptest, werden geen verschillen teruggevonden tussen de subtypes. Onderzoek naar de relatie tussen de drie temperamentdimensies en emotionele actietendensen en aandachtbias toonden een positieve relatie tussen emotionele actie neigingen gemeten met de AAT en effortful control. Aldus blijken BPS patiënten met een lagere mate van effortful control verminderde toenadering-vermijdingstendensen voor emotionele gezichten te vertonen, wat gelinkt kan worden aan moeilijkheden in sociale interacties.

Een meer gesofisticeerde model-based clusteranalyse uitgevoerd op een andere BPS populatie repliceerde de drie voornaamste BPS subtypes, namelijk het ‘Laag Angstige’, het ‘Geïnhibeerde’ en het ‘Emotioneel/Gedisinhibeerde’ subtype. Wanneer de drie BPS subtypes voor en na 3 maand residentiële Dialectische Gedragstherapie (DGT) werden vergeleken, bleek er geen verschil in aantal patiënten die de behandeling vroegtijdig stopzetten. Er was wel een verschil in behandelingsuitkomst na 3 maanden DGT behandeling tussen de drie BPS subtypes. De ‘Geïnhibeerde’ en ‘Emotioneel/Gedisinhibeerde’ subtypes toonden een significante verbetering op vlak van klinische en borderlinespecifieke symptomen en dissociatie, en dit in tegenstelling tot het ‘Laag Angstige’ subtype dat geen verbetering vertoonde op deze uitkomstmaten.Entrance fee: free

Registration: not required

Link: https://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-medicine-health-sciences/