Potential for nature-based mitigation of coastal flood risks

Datum: 18 december 2018

Locatie: Campus Drie Eiken, Aula Fernand Nédée (Q0.01) - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen-Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 17 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Biologie

Promovendus: Rebecca Van Coppenolle

Promotor: Stijn Temmerman

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Rebecca Van Coppenolle - Faculteit Wetenschappen, Departement BiologieAbstract

Kustgebieden worden bedreigd door het toenemende risico op overstromingen en erosie, hetgeen enerzijds wordt veroorzaakt door stijging van de zeespiegel en toenemende intensiteit van stormen teweeggebracht door klimaatverandering, en anderzijds door de toenemende bevolkingsdichtheid in kustgebieden en gerelateerde antropogene effecten die het risico op overstromingen en erosie vergroten. Daarom is het een steeds grotere noodzaak om met efficiente en duurzame oplossingen voor kustverdediging te komen om de kustbevolking te beschermen en economische schade te voorkomen bij overstromings- en erosiegevaar. Hierbij worden er steeds vaker risicoverminderende strategieën voorgesteld en toegepast die gebaseerd zijn op de natuur. De werking van de op de natuur gebaseerde oplossingen hangt af van het vermogen van de kustecosystemen om het risico op kustlijnerosie te verminderen, windgolven en stormvloeden af te zwakken en zichzelf in stand te houden tijdens stijging van de zeespiegel door biogene sediment-aanwas. Op deze manier hebben ze het voordeel zichzelf te kunnen aanpassen aan veranderende klimaatsomstandigheden, zeespiegel en stormactiviteit, en daarom kostenefficienter te zijn dan alleen het gebruik van traditioneel ontworpen kustverdedigingsstructuren.

Het doel van dit proefschrift was het definiëren en analyseren van de ruimtelijke distributie van hotspots waar stormvloeden worden afgezwakt door kustecosystemen, d.w.z. de op de natuur gebaseerde vermindering van stormvloedrisico op regionale tot globale schaal.

Ten eerste is er een model gecreëerd op basis van GIS om een inschatting te maken van de kustvlakte en kustbevolking die profiteren van vermindering van stormvloeden door schorren en mangrovebossen op delta- en mondiale schaal. Onze bevindingen laten zien dat wereldwijd circa 30 % van de kustvlaktes en 40 % van de bevolking blootgesteld aan overstromingsrisico profiteren van vermindering van stormvloeden door bestaande getijdengebieden. Over het algemeen bestaat het grootste deel van de kustvlaktes die ervan profiteren uit delta’s, estuaria, baaien en lagunes. In delta’s en estuaria wordt de sterkste vermindering aangetroffen wanneer grote aaneengesloten getijdengebieden langs de hoofdgeulen liggen. Het aantal mensen van de kustbevolking dat profiteert van vermindering van stormvloeden door getijdengebieden wordt aan de andere kant ook beïnvloed door factoren als de locatie van de bevolking ten opzichte van het getijdengebied, of de bevolkingsdichtheid en vestigingspatroon.

Een inschatting gemaakt van de huidige omvang van schorren, mangrovebossen, zeegrasvelden en koraalriffen waarvan het bekend is dat ze bijdragen aan risicovermindering, die voor dichtbevolkte kuststeden die zijn blootgesteld aan overstromingen liggen, evenals de mogelijkheden om getijdengebieden voor die steden te herstellen of creëren. Voor 75 % van de 136 bestudeerde kuststeden een bestaand kustecosysteem waardoor er in potentie geprofiteerd kan worden van op de natuur gebaseerde risicovermindering van vloed en erosie. Desalniettemin ligt er voor de steden met de grootste bevolkingsaantallen en bezit die zijn blootgesteld aan overstromingen in het algemeen een kleine oppervlakte aan kustecosysteem. Als er gekeken wordt naar de mogelijkheden voor het herstel of het creëren van getijdengebieden, liggen de grootste potentieel beschikbare gebieden in steden die in delta’s, estuaria, baaien en lagunes. De aanwezigheid en omvang van de verschillende kustecosystemen, alsook van het gebied dat potentieel beschikbaar is om getijdengebieden te herstellen of creëren is gekoppeld aan, onder andere, historische factoren, geomorfologische eigenschappen en sociaal-economische kenmerken.

Over het algemeen demonstreren onze bevindingen de grote waarde van kustecosystemen voor het verminderen van overstromings- en erosierisico’s aan de kust op vele plaatsen over de hele wereld. In de toekomst moet er meer kennis worden vergaard over mechanismes achter het vermogen van kustecosystemen om overstromings- en erosierisico’s te verminderen en deze kennis moet gedeeld worden met lokale gemeenschappen en beleidsmakers om hen meer bewust te maken van op de natuur gebaseerde overstroming- en erosierisicovermindering aan de kust en de integratie ervan in kustbeschermingsbeleid.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen