The combined effects of metal mixtures and natural stressors on aquatic invertebrates: Relating changes in metal accumulation to altered behavior and ecological effects

Datum: 5 maart 2019

Locatie: Campus Middelheim, A.143 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Middelheim)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Biologie

Promovendus: Marjolein Van Ginneken

Promotor: Lieven Bervoets & Ronny Blust

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Marjolein Van Ginneken - Faculteit Wetenschappen, Departement BiologieAbstract

Metaalvervuiling vormt een bedreiging voor ecosystemen wereldwijd. In verontreinigde ecosystemen worden organismen vaak blootgesteld aan combinaties van polluenten. Deze kunnen interageren en synergistische, antagonistische of additieve toxische effecten veroorzaken. Verder zijn er ook natuurlijke stressoren aanwezig, zoals predators, lage voedselbeschikbaarheid en temperatuurschommelingen, die de gevoeligheid van organismen aan polluenten kunnen veranderen. De huidige milieukwaliteitsnormen zijn echter gebaseerd op klassieke laboratoriumtesten, waarbij een organisme wordt blootgesteld aan slechts één metaal zonder extra stressoren. Bovendien worden bij het vaststellen van deze normen geen gedragseindpunten gebruikt, hoewel deze nochtans gevoeliger zijn dan mortaliteit. De milieukwaliteitsnormen zijn dus mogelijk te beschermend of juist niet beschermend genoeg.

Het doel van deze thesis was om bij te dragen aan de ontwikkeling van milieurelevante risico-analyses door het bestuderen van de gecombineerde effecten van metaalmengsels en natuurlijke stressoren op verschillende biologische niveau’s. In het eerste deel van deze thesis werden de effecten van metaalmengsels en de natuurlijke stressoren, predator en temperatuurstress, op de aquatische ongewervelde Asellus aquaticus bestudeerd. Deze zoetwaterpissebed is een epibenthische soort die kan teruggevonden worden op het noordelijk halfrond en leeft van organisch materiaal. We onderzochten de effecten op metaalopname, mortaliteit, respiratie, groei en, als gedragseindpunten, voedingssnelheid en activiteit. Verder werden ook de effecten van metaalmengsels op populaties en levensgemeenschappen geobserveerd in kleine, artificiële ecosystemen.

Er kan geconcludeerd worden dat natuurlijke stressoren de toxiciteit van metalen kunnen veranderen. Voorts kunnen ook metalen onderling interageren. Het is echter zeer moeilijk om hun gecombineerde effecten te voorspellen. Afhankelijk van de blootstellingsconcentraties, de metalen aanwezig in het mengsel en het eindpunt kunnen stressorinteracties veranderen. Het huidige waterbeleid houdt geen rekening met additionele stressoren en dus raden we aan om te evolueren naar monitoring van effecten in situ, in aanvulling van monitoring van chemische concentraties, om zo beter ecologische risico’s te identificeren.Link: https://www.uantwerpen.be/wetenschappen