The Principle of Solidarity in EU Internal Market Law

Date: 27 January 2014

Venue: UAntwerpen - Stadscampus - Promotiezaal Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Time: 5:00 PM

Organization / co-organization: Faculteit Rechten

PhD candidate: Paula Ploscar

Principal investigator: Prof. dr. H. Verschueren en prof. dr. A.-M. Van den Bossche

Short description: Doctoraatsverdediging Paula Ploscar - Faculteit Rechten

Abstract: Dit proefschrift onderzoekt de rol en betekenis van sociale solidariteit in de Europese Unie vanuit een nieuw perspectief, door normatieve en theoretische inzichten te integreren in de juridische analyse. Vooreerst wordt onderzocht of nationale solidariteit beschouwd kan worden als een beginsel van EU-recht. Vervolgens wordt onderzocht wat de betekenis is van transnationale solidariteit, rekening houdend met het feit dat de Unie een gemeenschap uitmaakt waarbij grensoverschrijdende aanspraken op distributieve rechtvaardigheid kunnen gemaakt worden. Het eerste hoofdstuk ontleedt het concept van solidariteit en schetst het theoretisch kader waarbinnen de juridische analyse wordt uitgevoerd. De volgende drie hoofdstukken geven een juridische analyse van het mededingingsrecht, het recht op vrij verkeer van personen en van de gezondheidsdiensten. Een van de bevindingen van dit proefschrift is dat de taal van solidariteit is doorgedrongen in de rechtsvinding zonder dat dit evenwel heeft geleid tot een strikte conceptualisering of normatieve stellingname. Dit proefschrift komt tot het besluit dat nationale solidariteit het een beginsel van EU-recht is dat, in abstracto, beperkingen oplegt aan het daar tegenoverstaand beginsel van marktintegratie. Het proefschrift komt ook tot het besluit dan grensoverschrijdende solidariteit, op grond waarvan EU-burgers van een andere lidstaat toegang hebben tot sociale uitkeringen, de gevestigde vormen van nationale solidariteit zowel uitdaagt als bevestigt. Omdat transnationale solidariteit niet kan gezien worden los van een verzwakte nationale solidariteit, nodigt dit proefschrift uit tot verdere reflectie over de meest geƫigende wijze om deze twee dimensies met elkaar te verzoenen.