Soortenrijkdom zorgt voor sneller graslandherstel na droogte, maar enkel in laag-productieve ecosystemen

Datum: 3 oktober 2017

Inleiding: Ivan Nijs, Sigi Berwaers en Hans De Boeck (UAntwerpen) werkten mee aan het eerste internationale experiment naar het effect van biodiversiteit op weerstand en herstel van graslanden na droogte.

De biodiversiteit neemt af op veel plaatsen, terwijl terzelfdertijd extreme weersomstandigheden frequenter worden door klimaatsverandering. Maar bestaat er een interactie tussen beide milieu-uitdagingen? Hogere biodiversiteit wordt immers vaak aangeduid als een mogelijke verzekering tegen de impact van klimaatsextremen: als één soort in een ecosysteem verdwijnt door een extreme gebeurtenis, zijn er anderen die (tijdelijk) zijn rol kunnen overnemen.

Toch is er nog verbazend weinig grootschalig onderzoek gebeurt naar deze interactie. Eerder onderzoek spitste zich voornamelijk toe op lokale effecten, wat het moeilijk maakt om een onderscheid te maken tussen algemene processen, en processen die specifiek aan een locatie zijn gebonden.

Sigi Berwaers, Hans De Boeck en Ivan Nijs (Global Change Ecology Centre, onderzoeksgroep Planten en Ecosystemen) namen deel aan een groot internationaal experiment dat dit kennishiaat aanpakte. In 5 landen, van België tot Turkije, werden graslanden experimenteel aan droogte onderworpen.

Hans De Boeck duidt de belangrijkste resultaten: “Droogte zorgde voor een afnamen in de productie van biomassa in de graslanden, zowel in meer diverse als minder diverse systemen. Het herstel na de droogte verliep wel sneller in de biodiverse graslanden, maar enkel onder laag-productieve omstandigheden. Het nieuwe onderzoek toont duidelijk dat biodiversiteit de negatieve effecten van klimaatsextremen kan temperen, maar niet onder alle omstandigheden.”

De resultaten werden gepubliceerd in Ecology Letters.


Graslanden met een hogere biodiversiteit zijn beter bestand tegen klimaatsextremen, tenminste als de productiviteit laag is. Bemesting kan deze natuurlijke verzekering tegen droogte dus teniet doen (Photo: Fotolia/ J. Fälchle).