Opleiding conservatie-restauratie steekt in nieuw kleedje

Datum: 5 juli 2019

Inleiding: De opleiding beter laten aansluiten bij het werkveld: met dat doel voor ogen steekt de Universiteit Antwerpen de unieke opleiding conservatie-restauratie in een volledig nieuw kleedje.

In september 2019 start de vernieuwde opleiding conservatie-restauratie (Faculteit Ontwerpwetenschappen) aan de Universiteit Antwerpen. In een uitgebreide consultatieronde kon het werkveld mee de competenties en kerntaken van de toekomstige generatie conservatoren en restauratoren definiëren. Dit leidde tot een driejarig bachelorprogramma waarin zes beroepsrollen in leerlijnen doorheen het curriculum vorm krijgen.

“Restauratie blijft de kern van de opleiding, maar het domein wordt verruimd: naast roerend en immaterieel komt ook onroerend erfgoed (monumenten en landschappen) meer aan bod”, vertelt prof. Alex Vanneste, decaan van de faculteit. “De in 2013 in UAntwerpen geïntegreerde opleiding sluit zo beter aan bij de wetenschappelijke tendensen binnen en de behoeften van het werkveld.”

De beroepsrollen

Volgende beroepsrollen werden gedefinieerd: de onderzoeker, de strateeg, de dataconservator, de restaurator, de educator en de ontwerper. Vier leerlijnen krijgen aansluitend op vraag van het werkveld en de behoeften van de erfgoedsector in het nieuwe curriculum meer aandacht: restauratie, onderzoek, strategische visievorming en databeheer.

In de leerlijn onderzoek komen als vanouds de verschillende vormen van op erfgoed betrokken wetenschappelijk onderzoek aan de orde.

In de leerlijn strategie worden de managementkennis en -vaardigheden centraal gesteld die de laatste jaren een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen binnen het behoud en beheer van erfgoed. Zo bleek tijdens de bevragingen dat de sector o.m. nood heeft aan kennis en onderzoek over depot- en collectiebeheer. Daarnaast speelt hoe deze wetenschappelijke inzichten strategisch ingezet kunnen worden, rekening houdend met beleid en regelgeving en aspecten zoals bijvoorbeeld duurzaamheid.

Ook in de erfgoedsector zorgt een steeds verder toegepaste/doorgedreven digitalisering voor een grote uitdaging wat betreft het databeheer. Denken we maar aan het beheer en ter beschikking stellen van data voor diverse doelgroepen, beleidsmakers en -organisaties.

Helemaal nieuw voor de opleiding is de leerlijn van de erfgoededucator. Studenten leren erfgoed te ontsluiten voor diverse doelgroepen en gerichte erfgoedpakketten op maat te maken voor bijzondere toepassingen. De educatieve master Ontwerpwetenschappen: Erfgoed, die ook vanaf volgend academiejaar wordt aangeboden bouwt hierop verder.

Consultatierondes met het werkveld

Er waren diverse partijen betrokken bij de totstandkoming van het curriculum, waaronder o.m. beroepsverenigingen, restauratoren, consulenten, restauratiebedrijven, maar ook openbare instellingen (o.a. musea, tentoonstellingsmakers, collectiebeheerders), koepelverenigingen (o.a. FARO, Herita), erfgoedbeherende instellingen (o.a. heemkundekringen, erfgoedcellen, kerkfabrieken), beleidsmakers (o.a. ICOMOS, Vlaamse Agentschappen, gemeentelijke, provinciale (onroerende) erfgoed- en cultuurdiensten), academici en studenten, enz. Ook vertegenwoordigers van internationale organisaties namen deel. Het nieuwe curriculum werd tevens afgetoetst aan de opgelegde Europese standaarden.

 Link: http://www.uantwerpen.be/bachelor-conservatie-restauratie