Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek biologie met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEBIO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Annie Pinxten
Liesbeth Spithoven
Sabine Van Roose
Johan Rock

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de lessen Introductie Vakdidactiek Biologie wordt de basis gelegd voor het opleidingsonderdeel Vakdidactiek Biologie. De leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek, maar zijn ook verbonden met deze van de Algemene Didactiek die worden vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek biologie. In de lessen staan de vaardigheden om op een didactisch verantwoorde wijze een les biologie voor te bereiden, te geven en tussentijds te  evalueren centraal.

Leren wordt hierbij gezien als een actief constructieproces door de leerlingen waarbij nieuwe informatie wordt gekoppeld aan reeds verworven kennis (voorkennis) en waarbij leerlingen worden gestimuleerd deze voorkennis uit te breiden, o.a.  door probleemstellend onderwijs. Verder wordt ook aandacht besteed aan basisprincipes voor het efficiënt leren van exacte wetenschappen in het algemeen.

Concrete onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • De plaats van het vak biologie binnen het Vlaamse secundair onderwijs.
  • Opvattingen i.v.m.  biologieonderwijs. De verschillende doelstellingen met verwijzing naar de (nieuwe) vakgebonden eindtermen en leerplannen Biologie.
  • De operationalisering van de leerplandoelstellingen in concrete lesdoelstellingen via de keuze en ordening van leerstof, met inbegrip van de problematiek van de jaarplanning. In deze context zal  tevens informatie gegeven worden over bestaande leerboeken biologie, relevante media en ICT-toepassingen.
  • Verschillende activerende werkvormen in de specifieke context van de lessen biologie.
  • Didactische hulpmiddelen typisch voor het biologieonderwijs
  • Vakdidactische concepten zoals werken met conceptmaps, gebruiken van modellen, aanpakken van misconcepties
  • Het ontwerpen van een motiverende lesinstap en een efficiënt onderwijsleergesprek.
  • Kenmerken van STEM-onderwijs

Aan de hand van gerichte observaties en praktijkoefeningen  krijg je een beter inzicht in je eigen (subjectieve) onderwijstheorie over biologieonderwijs en toets je die af aan andere perspectieven.  Vakdidactische principes worden toegepast tijdens de praktijkoefeningen (uitwerken en geven van een instap, onderwijsleergesprek). Je wordt hierbij intensief begeleid door de vakdidacticus en/of praktijkassistenten. Op die manier dragen de praktijkoefeningen bij tot het inoefenen van welbepaalde onderwijsvaardigheden. Tijdens de praktijkoefeningen leer je doelgericht biologielessen observeren, met aandacht voor de biologische kennis van de lesgever, (vak)didactische kwaliteiten, persoonlijkheidsaspecten en klasmanagement.  Op basis van reflectie (zowel individueel als in groep) en feedback leer je de concrete vertaalslag te maken naar de eigen lespraktijk en te komen tot een persoonlijke sterkte/zwakte analyse van onderwijsvaardigheden.