Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek engineering en technologie met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEENT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Leen Goovaerts
Wouter Delée

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze vakdidactiek komen de belangrijkste componenten van het onderwijs van schoolvakken binnen het domein Engineering en technologie aan bod op basisniveau. De leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek. Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek Engineering en technologie.

Kerninhouden:

 • Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen
 • Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie …
 • Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren
 • Constructive alignment (Biggs)
 • Eindtermen, leerplannen
 • Subjectieve onderwijstheorie
 • Motivatie en betrokkenheid

Vakspecifiek

 • Modellen en misconcepties
 • Demonstratie- en leerlingenpractica
 • Ontwerpcyclus
 • Excursies
 • STEM
 • Veiligheid en afval
 • Engineering omvat een uitgebreid pakket aan vakinhoudelijke onderwerpen (elektriciteit, bouwkunde, mechanica, materialenleer, lastechnieken, CADCAM,…). Er wordt niet van de student verwacht dat hij alle vakinhouden binnen deze uitgebreide waaier aan onderwerpen beheerst. Wel moet hij in staat zijn om, na enige voorbereiding, over elk van deze onderwerpen zelfstandig een les te geven en leerlingen te begeleiden bij het verwerven van de leerinhouden.

Attitude

 • De attitude van een leerkracht wordt o.a. gekenmerkt door stiptheid. Hieraan wordt bijgevolg ook belang gehecht.
 • Als leerkracht moet je in staat om kritisch naar je eigen functioneren te kijken. Tijdens deze lessenreeks verwachten we bijgevolg een open en kritische houding.

Praktijkoefeningen

 • Ontwerp en uitvoering labo
 • Differentiatie adhv verschillende leerlingenprofielen
 • Deel van een les geven