Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek fysica met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEFYS
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Annie Pinxten
Tinne Van Kogelenberg
Johan Rock

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de lessen Introductie Vakdidactiek Fysica wordt de basis gelegd voor het opleidingsonderdeel Vakdidactiek Fysica. De leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek, maar zijn ook verbonden met deze van de Algemene Didactiek die worden vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek fysica. In de lessen staan de vaardigheden om op een didactisch verantwoorde wijze een les fysica voor te bereiden, te geven en tussentijds te  evalueren centraal.

Leren wordt hierbij gezien als een actief constructieproces door de leerlingen waarbij nieuwe informatie wordt gekoppeld aan reeds verworven kennis (voorkennis) en waarbij leerlingen worden gestimuleerd deze voorkennis uit te breiden, o.a.  door probleemstellend onderwijs. Verder wordt ook aandacht besteed aan basisprincipes voor het efficiënt leren van exacte wetenschappen in het algemeen.

Concrete onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • De plaats van het vak fysica binnen het Vlaamse secundair onderwijs.
  • Opvattingen i.v.m.  fysicaonderwijs. De verschillende doelstellingen met verwijzing naar de (nieuwe) vakgebonden eindtermen en leerplannen fysica.
  • De operationalisering van de leerplandoelstellingen in concrete lesdoelstellingen via de keuze en ordening van leerstof, met inbegrip van de problematiek van de jaarplanning. In deze context zal  tevens informatie gegeven worden over bestaande leerboeken biologie, relevante media en ICT-toepassingen.
  • Verschillende activerende werkvormen in de specifieke context van de lessen fysica.
  • Didactische hulpmiddelen typisch voor het fysica-onderwijs
  • Vakdidactische concepten zoals  werken met conceptmaps, gebruiken van modellen, aanpakken van misconcepties,
  • Het uitwerken van een motiverende lesinstap en een efficiënt onderwijsleergesprek fysica.
  • Kenmerken van STEM-onderwijs

Aan de hand van gerichte observaties en praktijkoefeningen  krijg je een beter inzicht in je eigen (subjectieve) onderwijstheorie over fysicaonderwijs en toets je die af aan andere perspectieven.  Vakdidactische principes worden toegepast tijdens de praktijkoefeningen: je ontwerpt een motiverende lesinstap en werkt een onderwijsleergesprek uit, en voert deze dan uit tijdens oefensessies. Je wordt hierbij intensief begeleid door de vakdidacticus en/of praktijkassistenten. Op die manier dragen de praktijkoefeningen bij tot het inoefenen van welbepaalde onderwijsvaardigheden. Tijdens de oefensessies leer je doelgericht onderdelen van biologielessen observeren, met aandacht voor de fysica kennis van de lesgever, (vak)didactische kwaliteiten, persoonlijkheidsaspecten en klasmanagement.  Op basis van reflectie (zowel individueel als in groep) en feedback leer je de concrete vertaalslag te maken naar de eigen lespraktijk en te komen tot een persoonlijke sterkte/zwakte analyse van onderwijsvaardigheden.