Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek informatica met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEINF
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ellen Vandervieren
Johan Busschots

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de lessen Introductie Vakdidactiek Informatica staan de vaardigheden i.v.m. het voorbereiden, geven en tussentijds evalueren van informaticalessen centraal. Daarnaast komen opvattingen i.v.m. informaticaonderwijs aan bod. De leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek, maar ze zijn ook verbonden met de Algemene Didactiek. Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek Informatica.

We staan uitgebreid stil bij de eindtermen en leerplannen informatica, het maken van een goede schriftelijke lesvoorbereiding informatica en het belang van differentiëren. Daarnaast verkennen we verschillende activerende werkvormen in de specifieke context van de lessen informatica, en staan we stil bij het effect van deze werkvormen op motivatie en betrokkenheid van leerlingen tijdens de informaticales.

Speciale aandacht gaat naar een aantal didactische modellen die inspireren om op een uitdagende manier toepassingssoftware (Excel, Photoshop e.d.) te onderwijzen. We leren zinvolle oefeningen ontwikkelen, we bestuderen enkele applicaties die het onderwijzen van informatica didactisch kunnen ondersteunen en we bekijken hoe om te gaan met niveauverschillen bij leerlingen in een les rond differentiëren.

Alle vakdidactische concepten worden toegepast tijdens korte informatica-oefenlessen. We leren doelgericht informaticalessen observeren, met aandacht voor de informaticakennis van de lesgever, (vak)didactische kwaliteiten, persoonlijkheidsaspecten en klasmanagement. Daarnaast maken we tijd voor kwaliteitsvolle reflectie (zowel individueel als in groep) en leren we de concrete vertaalslag maken naar de eigen lespraktijk. Op basis van reflectie en feedback leren we om tot een persoonlijke sterkte/zwakteanalyse te komen van onderwijsvaardigheden.

Tot slot maken we kennis met STEM-onderwijs en reflecteren we over de rol van een informaticaleerkracht binnen een interdisciplinair team van STEM-leerkrachten.