Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek gezondheidswetenschappen: medische wetenschappen met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEMEW
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Katrien Cuyvers
Sara Gernaey

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek. Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek Gezondheidswetenschappen (GZW)

Kerninhouden

  • Vakdidactiek als wetenschappelijke discipline
  • Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen
  • Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie …
  • Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren
  • Eindtermen, leerplannen
  • Onderwijskundige concepten met bijzondere relevantie voor de vakdidactiek GZW
  • Beroepsprofielen in de gezondheidszorg,
  • Omgaan met media

Praktijkoefeningen