Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek maatschappijwetenschappen met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEMIJ
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wil Meeus
Tom De Roover
Eef Rombaut
Gytha Burman
Caroline Van Der Bruggen
Hans Ihmsen
Eva Verlinden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten:

  • verwerven kennis/vaardigheden rond vakdidactische principes in functie van lesobservatie en -opbouw/ontwerp, eindtermen en leerplannen
  • kunnen verbanden leggen tussen leerinhouden, de eigen subjectieve onderwijstheorie, en ervaringen opgedaan bij lesobservaties tijdens de oriënteringsstage.
  • kunnen basisbeginselen van de vakdidactiek toepassen tijdens korte praktijkoefeningen en op basis van reflectie en feedback een persoonlijke sterkte/zwakteanalyse maken van hun onderwijsvaardigheden.
  • kiezen voor dialoog en samenwerking.

Kerninhouden

Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen

Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie …

Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren

Eindtermen, leerplannen

Subjectieve onderwijstheorie

Motivatie en betrokkenheid

Vakspecifiek

Communicatieve en sociale vaardigheden,

Gesprekstechnieken

Praktijkoefeningen