Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek Nederlands met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASENED
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jordi Casteleyn
Jan T'Sas
Rudi Wuyts
Jokelien Strobbe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de werkcolleges komen belangrijke componenten van het onderwijs van het Neder­lands aan bod:
- taalvaardigheid;
- taalbeschouwing;
- literatuur.
 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan onderwerpen die van belang zijn bij het onderwijs in het Nederlands, met andere woorden Nederlands als leerdoel en als instrument bij alle onderwijs (in het kader van taalbeleid).
 
De volgende inhouden worden op een geïntegreerde wijze aangepakt:
- de beginsituatie van leerlingen analyseren in relatie tot het onderwijs Nederlands (voorkennis, sociale en motivationele factoren, taalvaardigheid);
- doelstellingen bepalen voor het onderwijs Nederlands (voor taalvaardigheid, taalbeschouwing en literatuur) in relatie tot eindtermen en leerplannen;
- de doelstellingen operationaliseren via keuze en ordening van leerstof, met aandacht voor leerlijnen en jaarplanning;
- leersituaties (exemplarisch) opzetten, uitvoeren en evalueren ('didactisch ontwerpen');
- didactische werkvormen kiezen in functie van het lesdoel en van de leerlingen (fasering, groepering, differentiatie);
- leermiddelen en andere onderwijsleermaterialen selecteren;
- media en ICT inzetten in het onderwijs Nederlands; tevens voor eigen professionalisering en aanvulling van de eigen vakinhoudelijke en (vak)didactische kennis.
 
Onze aanpak is procesmatig, wat betekent dat praktijk en theorie steeds met elkaar verweven worden. Om die reden is aanwezigheid tijdens alle colleges vereist.