Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek Nederlands niet thuistaal met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASENNT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jordi Casteleyn
Helga Van Loo
Nele Van Mieghem
Hanane Dauwe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel komen de volgende componenten van het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen aan bod:
 
Vaardigheden 
- luistervaardigheid: technisch (bv. klanken kunnen onderscheiden) en inhoudelijk;
- leesvaardigheid: leesstrategieën voor zaakvakteksten en andere maatschappelijk relevante tekstsoorten.
  
Deze componenten worden steeds verankerd in een didactisch model:
- beginsituatie analyseren;
- doelen formuleren en operationaliseren;
- leerinhouden selecteren en leerlijnen uitzetten;
- leermiddelen kiezen en/of ontwikkelen;
- effectieve werkvormen kiezen en heldere instructies formuleren;
- proces- en productgericht evalueren.
 
Hierbij is het omgaan met de heterogeniteit van de doelgroepen een belangrijk aandachtspunt, bv. cultuurverschillen, graad van alfabetisering, …
 
Onze aanpak is procesgericht, wat betekent dat theorie en praktijk steeds met elkaar verweven zijn. Om die reden is aanwezigheid tijdens alle colleges vereist.