Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek ontwerp met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEONT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sarah Rohaert
Astrid Cerpentier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze vakdidactiek komen de belangrijkste componenten van het onderwijs ontwerpwetenschappen (partim ontwerp) aan bod op basisniveau. De volgende leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek. Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar en geconcretiseerd voor ontwerpwetenschappen.

Kerninhouden

Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen

Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie …

Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren

Eindtermen, leerplannen

Subjectieve onderwijstheorie

Motivatie en betrokkenheid

Vakspecifiek

De vormende waarde van ontwerpwetenschappen

Profiel van een leerling in het KSO

Een les als ontwerp

Introductie van inhoudelijke krachtlijnen en didactische aanpak omtrent:

Wetenschap en techniek

Kunst en cultuur

Ontwerp

Waarneming en voorstelling

Praktijkoefeningen