Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek PAV - Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEPAV
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan T'Sas
Gytha Burman
Maarten De Beucker

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Project Algemene Vakken (PAV) of Maatschappelijke Vorming (MAVO) zijn vakken die worden aangeboden in het secundair (deeltijds) beroepsonderwijs (bso en dbso). Het beroepssecundair onderwijs bereidt zeer diverse en vaak kwetsbare jongeren voor op een geïntegreerd sociaal leven, door hen op een realistische en concrete manier een beroep aan te leren en te stimuleren op te groeien tot kritische en verantwoordelijke burgers.
PAV en MAVO gaan uit van een geïntegreerde aanpak van algemene vorming die vakdoorbrekend wordt aangeboden (voor PAV: taal, economie, actualiteit-tijd, wiskunde, ICT, natuurwetenschappen, ruimte en mogelijk ook moderne vreemde talen; voor MAVO: ruimte, actualiteit-tijd, natuurwetenschappen). Vanwege die integratie van verschillende vakdomeinen is PAV/MAVO een vak waar diverse uitdagingen van de grootstedelijke context samenvallen. Maatschappelijke thema’s worden in PAV/MAVO thematisch en projectmatig benaderd in bruikbare en herkenbare en betekenisvolle contexten. De bedoeling is dat jongeren competenties ontwikkelen die hen ‘maatschappelijk weerbaar’ maken.
Lesgeven in het beroepsonderwijs vraagt een krachtige leeromgeving met sterk activerende didactiek gericht op: geïntegreerd werken, differentiatie, taalgericht vakonderwijs, (etnisch-culturele) diversiteit, coöperatief leren, maatschappelijke participatie, … Bovendien wordt van educatieve masters verwacht dat zij de praktijk zelf durven uitdagen en dus over een reflectieve en onderzoekende grondhouding beschikken om vernieuwende elementen binnen te brengen en uit te proberen.
In deze vakdidactiek komen de belangrijkste componenten van het onderwijs PAV-MAVO aan bod op basisniveau. De volgende leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek. Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar en geconcretiseerd voor PAV-MAVO.

Kerninhouden:

 • Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen
 • Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie …
 • Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren
 • Eindtermen, leerplannen
 • Subjectieve onderwijstheorie
 • Motivatie en betrokkenheid

Vakspecifiek:

 • Profiel van de beroepsleerling,
 • De vormende waarde van PAV
 • Vakoverschrijdend werken
 • Thematisch en projectmatig werken
 • Krachtige leeromgevingen met sterk activerende didactiek

Praktijkoefeningen