Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek Spaans met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASESPA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Mathea Simons
Pablo Castaño Sequeros
Sally Van Agtmael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens Introductie Vakdidactiek Spaans worden de fundamenten gelegd voor Vakdidactiek Spaans in de master.

Je maakt kennis met
- een aantal basisconcepten die algemeen onderwijskundig zijn (o.a. onderwijsdoelen voor Spaans zowel voor het secundair onderwijs als voor de permanente vorming (bv. opleidingsprofielen, eindtermen, leerplannen, specifieke lesdoelen), lesontwerp (bv. fasering, werkvormen, evaluatie));
- aspecten die samenhangen met (vreemde)talenonderwijs (o.a. taaltaken, Europees perspectief (ERK, taalportfolio), receptieve en productieve vaardigheden, functionele elementen, gebruiksniveaus, het concept ‘tekst’);
- elementen die specifiek gelden voor het onderwijs Spaans (o.a. beginsituatie van leerders voor Spaans qua voorkennis, motivatie, groepssamenstelling).

Aan de hand van gerichte observaties en praktijkoefeningen krijg je een beter inzicht in je eigen (subjectieve) onderwijstheorie over taalonderwijs Spaans en toetst die af aan andere perspectieven.

Spaanse audiovisuele fragmenten vormen de rode draad doorheen dit opleidingsonderdeel. Op basis van een zelf gekozen film of serie bouw je kleine leseenheden uit waarin je inzet op een variatie aan didactische werkvormen. Op die manier krijg je inzicht in je eigen voorkeuren qua materiaal, leer je er kritisch mee omgaan en verwerf je competenties om leerinhouden te selecteren en/of aan te passen, bijvoorbeeld met het oog op differentiatie.

Op het einde van het opleidingsonderdeel heb je een volledige leseenheid (ficha pedagógica) ontwikkeld (op basis van je gekozen film/serie) waarin je alle componenten aan bod laat komen, rekening houdend met lesopbouw en elementen van evaluatie.