Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek wijsbegeerte met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEWIJ
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jelle De Schrijver
Koenraad Roelands

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze vakdidactiek komen de belangrijkste componenten van het filosfieonderwijs aan bod op basisniveau. De volgende leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek. Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek wijsbegeerte.

Kerninhouden

 • Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen
 • Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie …
 • Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren
 • Eindtermen, leerplannen
 • Subjectieve onderwijstheorie
 • Motivatie en betrokkenheid

Vakspecifiek

 • De vormende waarde van filosofie(-onderwijs)
 • De eigenheid van wijsgerig denken
 • Filosoferen met kinderen en volwassenen
 • De kernelementen van filosofisch redeneren
 • Specifieke eindtermen en leerplannen voor filosofie en cultuurwetenschappen (met oog voor raakpunten met andere leerplannen en het realiseren van transversale sleutelcompetenties )
 • Formuleren van lesdoelen voor een les wijsbegeerte
 • Cultuurwetenschappen: cultureel bewustzijn

Praktijkoefeningen

Oefeningen gericht op het prikkelen van de filosofische verbeelding bij jongeren en op het voeren van een filosofische dialoog