Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek wiskunde met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEWIS
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ellen Vandervieren
Gilberte Verbeeck
Carina Maras

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de lessen Introductie Vakdidactiek Wiskunde staan de vaardigheden i.v.m. het voorbereiden, geven en tussentijds evalueren van wiskundelessen centraal. Daarnaast komen opvattingen i.v.m. wiskundeonderwijs aan bod. De leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek, maar ze zijn ook verbonden met de Algemene Didactiek. Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek wiskunde.

We staan uitgebreid stil bij de (nieuwe) eindtermen en leerplannen wiskunde, het maken van een goede schriftelijke lesvoorbereiding wiskunde en het belang van differentiëren. Daarnaast verkennen we verschillende activerende werkvormen in de specifieke context van de lessen wiskunde en staan we stil bij het effect van deze werkvormen op motivatie en betrokkenheid van leerlingen tijdens de wiskundeles. Bovendien zoomen we in op concrete, (vak)didactisch verantwoorde manieren om ICT te integreren in de wiskundelessen en verkennen we het gebruik van bordboeken wiskunde.

Alle vakdidactische concepten worden toegepast tijdens korte wiskunde-oefenlessen. We leren doelgericht wiskundelessen observeren, met aandacht voor wiskundige kennis van de lesgever, (vak)didactische kwaliteiten, persoonlijkheidsaspecten en klasmanagement. Daarnaast maken we tijd voor kwaliteitsvolle reflectie (zowel individueel als in groep) en leren we de concrete vertaalslag te maken naar de eigen lespraktijk. Op basis van reflectie en feedback leren we om tot een persoonlijke sterkte/zwakteanalyse te komen van onderwijsvaardigheden.

Tot slot maken we kennis met STEM-onderwijs en reflecteren we over de rol van een wiskundeleerkracht binnen een interdisciplinair team van STEM-leerkrachten.