Wereldgeschiedenis van België

Studiegidsnr:1000PSWSPG
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ilja Van Damme
Hilde Greefs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel heeft een dubbele agenda. In de eerste plaats wil het studenten uit het hoger onderwijs die een sociaal wetenschappelijke of economische wetenschapsoriëntatie volgen een inleiding geven tot de geschiedenis als wetenschappelijke discipline. Wat doet de historicus? Wat zit er in de ‘gereedschapskist’ van de historicus, en in welk opzicht kan de geschiedwetenschap van nut zijn om eigentijdse politieke, sociale en economische problemen beter te begrijpen en in een lange-termijn perspectief te plaatsen?

In de tweede plaats wil dit opleidingsonderdeel een algemeen overzicht bieden van en inzicht bieden in de belangrijke verschuivingen die zich hebben voorgedaan tijdens de laatste tweehonderd jaar. Deze cursus bevraagt daarbij hoe de huidige democratisch-liberale natiestaat België is vormgegeven in interactie met de bredere wereld, en hoe België zich onder invloed van verre en nabije buren heeft ontwikkeld. In welk opzicht was België spelbepalend, dan wel een speelbal van belangrijke mondiale ontwikkelingen, convergenties en divergenties? Daarbij worden in onderlinge samenhang en complexiteit thema’s behandeld, zoals de demografische groei, de opkomst van de liberale natiestaat en het imperialisme, de sociale ongelijkheid en opbouw van de verzorgingsstaat, verstedelijking, mobiliteit en migratie, enzovoort. Dit gebeurt vanuit twee centrale aandachtspunten.  Vanuit een langetermijnperspectief wordt sterk ingezoomd op de belangrijke transities die zich voltrokken tijdens de periode 1750-2000 en die de huidige samenleving sterk hebben bepaald. Vanuit de bredere globale en Europese sociale, politieke en economische transformaties staan de ontwikkelingen in de Belgische geschiedenis centraal.