Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Politieke en institutionele geschiedenis van België en de Nederlanden

Studiegidsnr:1000RECPIG
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Herman Van Goethem
Frederik Dhondt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Het eerste deel, gedoceerd in de eerste vier weken, behandelt de geschiedenis van de Lage Landen vanaf de 11de eeuw tot aan de Franse Revolutie. Het gaat daarbij om de evolutie van de buitenlandse en de binnenlandse politiek, met klemtoon op dit laatste.

Meer concreet geschiedt de analyse vanuit de noties "staatsvorming" en "bestuur". Daarbij wordt gepeild naar de oorsprong en de ontwikkeling van de constitutionele machtsverdeling (thans het grondwettelijke recht), van het administratief recht, het publieke strafrecht en het publieke procesrecht, als fundamenten van een zich ontwikkelende staatsstructuur, en ontstaan vanuit privaatrechtelijke concepten. Een rode draad door dat alles is de langzaam toenemende actieradius van de binnenlandse politiek.

- Het tweede deel spitst zich toe op de politieke geschiedenis van het huidige België, vanaf de annexatie door Frankrijk in 1795. De invalshoek blijft institutioneel, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht en voor de geschiedenis van de politieke partijen en hun programma. De institutionele evolutie hangt nauw samen met de steeds toenemende expansie van het domein van de binnenlandse politiek. Wat dat laatste betreft ligt de klemtoon op de ontwikkeling van het Belgische socio-economische model, op de levensbeschouwelijke evolutie en op de problematische Belgische communautaire verhoudingen met de daaruit voortvloeiende staatshervormingen.

- Aansluitend bij het tweede deel van de cursus is de student verplicht om het boek 1942: het jaar van de stilte grondig te lezen. Dit boek is het product van archiefonderzoek over de houding van de lokale Antwerpse bestuurlijke en gerechtelijke overheden tijdens Wereldoorlog II. De daarin weergegeven onderzoeksresultaten diepen de stof uit de cursus. De student is in staat deze resultaten te kaderen en op bevattelijke wijze weer te geven.