Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap

Studiegidsnr:1001CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick Loobuyck
François Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemeen doel is de studenten te laten inzien op welke manier levensbeschouwing, religie, zingeving en atheïsme zich kunnen verhouden ten aanzien van (wetenschappeljke) kennis en wetenschap. Er wordt hierbij aandacht besteed zowel aan historische (Galilei-proces) als aan meer actuele perspectieven (S.J. Gould, R. Dawkins). Vervolgens zullen studenten ook leren nadenken over wat de invloed is van het wetenschappelijke wereldbeeld - dat sinds de 17de eeuw opgang maakt - op het denken over religie en zingeving. Hierbij zal ondermeer aandacht besteed worden aan de invloed van de evolutietheorie, aan de discussie over de vrije wil en aan de bevindingen van the cognitive science of religion.

De studenten leren ook nadenken over de plaats van levensbeschouwing en diversiteit in een seculiere samenleving en de liberale rechtsstaat. Er zal in dat verband ook aandacht zijn voor evoluties van het levensbeschouwelijke landschap op nationaal vlak, op wereldvlak en hier in West-Europa (secularisering, ontzuiling en diversiteit).