Duurzaamheid

Studiegidsnr:1001CPGVKB
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ann Crabbé
Jessica Bots
François Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Duurzaamheid betekent actief rekening houden met de grenzen aan het draagvlak van onze Aarde. Meer respect opbrengen voor de schaarste aan eindige grondstoffen en voor de kwetsbaarheid van ecosystemen, terwijl we proberen armoede te bestrijden en een levenskwaliteit van mensen te bevorderen, onder meer door het uitbouwen van een duurzame (circulaire) economie. Hierbij komen heel veel uitdagingen kijken: overschakelen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, noord-zuid solidariteit, bevorderen van recyclage, hergebruik en deeleconomie, verdichten van woonkernen, meer natuur-gebaseerde oplossingen enz.

Dit niet-verplichte korfvak biedt aan 3de bachelor- en masterstudenten van alle opleidingen een wetenschappelijke inleiding op de complexiteit van duurzaamheidsproblemen en geeft richtingen aan om tot oplossingen te komen. Die oplossingen vereisen onvermijdelijk de inzet van diverse maatschappelijke sectoren, diverse bestuurslagen, maar ook diverse wetenschappelijke disciplines. De cursus beoogt studenten kritisch te laten reflecteren op duurzaamheid, vanuit een interdisciplinair referentiekader en met aandacht voor alle de door de Verenigde Naties naar voor geschoven Sustainable Development Goals. Naast een inleidende les over historiek, definities en perspectieven op duurzaamheid, volgen thematische lessen over de economische, ecologische, sociale en governance-pijler van duurzaamheid, een introductieles bij het casus-groepswerk, gevolgd door opnieuw enkele thematische lessen, onder meer over de globale en lokale (stedelijke) dimensie van duurzaamheid en het belang van technologie en ecodesign.