Bodemprocessen

Studiegidsnr:1001WETBOP
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en minimum 8/20 voor aardwetenschappen/bodemkunde.
Contacturen:50
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ingeborg Joris

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Sleutelwoorden: bodem, bodemverontreiniging, bodemsanering, bodembeleid, chemische reacties, waterstroming, stoftransport

Bodems, de bovenste meters van de aardkorst, vormen het raakvlak tussen de verschillende onderdelen van het ecosysteem aarde: geosfeer, biosfeer, hydrosfeer en atmosfeer. Een goed begrip van het bodemsysteem is noodzakelijk om enerzijds effecten van milieuverontreiniging (risico¿s) en anderzijds de mogelijkheden van bodemherstel (bodemsanering) te kunnen inschatten. In deze cursus wordt ingegaan op de technologische aspecten van de bodemkunde. Daarbij wordt aandacht besteed aan de interactie tussen biologische, fysische en chemische bodemprocessen die het gedrag van (verontreinigende) stoffen in de bodem bepalen. In Deel 1 van de cursus wordt bij wijze van inleiding kort aandacht besteed aan bodemvorming en bodemclassificatie omwille van hun belang bij cartografische toepassingen, en hun toepassing in regionaal en Europees bodembeleid. De meeste aandacht in Deel 1 gaat uit naar het beschrijven en begrijpen van chemische reacties die stoffen met de bodem ondergaan: sorptie/desorptie, neerslag/oplossingsreacties, complexvorming, speciatie in bodemoplossing. De inhoud wordt bijgebracht aan de hand van praktische oefeningen ondersteund door een computercode voor geochemische speciatieberekeningen. Deel 2 gaat dieper in op de fysische aspecten van de bodemkunde: waterstroming en transport van opgeloste stoffen. De uiteindelijk vergaarde kennis wordt samengebracht in een praktische computeroefening waarbij de verspreiding van een verontreiniging in de bodem wordt gesimuleerd.