Chemie in het dagelijks leven, incl. practicum

Studiegidsnr:1001WETCDL
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Parallel opnemen met Algemene chemie II incl. practicum of ingeschreven zijn in de Educatieve master Wetenschap Technologie
Contacturen:65
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annemie Bogaerts
Sofie Slaets

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus proberen we de studenten bewust te maken van de impact van chemie, en dus van de chemicus, op de samenleving. Heel ons leven is, dag in dag uit, verweven met chemie. Dit creëert een enorm boeiend pallet aan mogelijkheden voor de chemicus, maar verwacht tegelijk van hem of haar een zeker gevoel van verantwoordelijkheid.
In een eerste deel wordt dieper ingegaan op de grote impact van chemie op ons leven, waarbij toepassingen van chemie bekeken worden in o.a. de voeding, de geneeskunde, cosmetica, textiel, kunststoffen, criminologisch onderzoek, technologische ontwikkelingen, verliefdheid, enz. Hierbij zullen de studenten de opdracht krijgen om ook zelf opzoekingen te doen, en een toepassing van chemie uit te leggen aan hun medestudenten.

In het tweede deel laten we de studenten kennis maken met de chemische industrie, in al zijn aspecten, vermits dit het latere beroepsleven vormt voor de meeste afgestudeerde chemici. Er zal een overzicht gegeven worden van de verschillende chemische sectoren en producten, tewerkstelling, verschillende taken van chemici (productie, onderzoek en ontwikkeling, analyse, milieu en veiligheid, patenten, kwaliteitszorg,...), regelgeving naar milieu, veiligheid en kwaliteit,... Dit deel zal verzorgd worden door een gastspreker uit de industrie, waarbij de nadruk ligt op ervaringsuitwisseling, eerder dan op het produceren van getallen.

Ook in het derde deel laten we gastsprekers uit diverse sectoren, nl. forensische chemie, voeding, medicinale chemie, hygiëne, en kunst, aan het woord, om dieper in te kunnen gaan op deze toepassingen van chemie in het dagelijks leven.

Tijdens het practicum voeren de studenten een aantal experimenten uit, die toepassingen van chemie in het dagelijks leven illustreren. Bovendien leren de studenten een aantal labovaardigheden, zoals filtreren, (micro)pipetteren, titreren, destilleren, extraheren, het maken van oplossingen en verdunningen, (eenvoudig) synthetiseren, het gebruik van TLC als scheidingsmethode,... en hebben ze al een eerste kennismaking met enkele instrumentele analysemethoden o.a. UV-VIS.

Deze cursus draagt bij tot het realiseren van de volgende algemene doelstellingen van de Bacheloropleiding Chemie: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10.