Ecologie I

Studiegidsnr:1001WETECO
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Reinhart Ceulemans
Ivan Nijs
Erik Matthysen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus start met een korte situering van de ecologie. Vervolgens komen er twee hoofdstukken waarin limiterende factoren en het abiotisch milieu uitgebreid aan bod komen, met inbegrip van het klimaat en de energiehuishouding van de aarde. Dan volgen diverse hoofdstukken die gegroepeerd zijn per hierarchisch organisatieniveau, beginnend met het niveau van het individu, vervolgens de populaties en ten slotte de gemeenschappen. In deze drie hierarchische organisatieniveaus worden volgende onderdelen uitgebreid behandeld:

"Individuen"
- Aanpassingen van planten aan omgeving
- Ontbinders
- Aanpassingen van dieren aan omgeving

In het tweede deel over "Populaties" worden algemene kenmerken van populaties besproken en de basisbeginselen van demografie (geboorte- en sterftecijfers, populatiegroei) aangeleerd. Verder worden processen van aantalsregulatie en variatie in levensgeschiedenissen besproken.

"Gemeenschappen"
- Visies op gemeenschapsstructuur
- Trofische structuur
- Niche en Diversiteit
- Interspecifieke interacties: competitie en predatie
- Successie en climax

Noteer dat opleidingsonderdeel 'Ecologie I' gevolgd wordt door 'Ecologie II' in het tweede deel van de Bachelor-opleiding. Beide opleidingsonderdelen samen geven een volledige inleiding tot de ecologie.