Ecosysteembeheer

Studiegidsnr:1001WETESB
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIO en min 8/20 voor Ecologie II.
Contacturen:45
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick Meire

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het doel van deze cursus is om aan te geven waarom de biodiversiteit achteruitgaat en om de verschillende nodige wetenschappelijke achtergronden aan te reiken die de basis moeten zijn voor het natuurbeheer.
Na een situering van het concept biodiversiteit wordt ingegaan op de verschillende redenen van achteruitgang. Hiertoe wordt een globaal beeld geschetst van de wereldmilieuproblematiek en van specifieke zaken als de invloed van habitatverlies, verzuring, versnippering, vermesting op  de natuur. Verder komen verschillende aspecten aan bod zoals eiland biogeografie, landschapsecologie, vegetatie-ecologie, etc.
Vervolgens komt een bespreking van de verschillende methoden voor natuurbeheer en wordt dieper ingegaan op de globale visie zowel nationaal als internationaal. Hierbij wordt ook de relevante wetgeving besproken. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het concept ecosysteembeheer.