Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Elementaire statistiek

Studiegidsnr:1001WETEST
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Calculus.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tim Verdonck
Valérie De Witte

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • De basisbegrippen van de kansrekening worden ingevoerd. We definiëren wat een kansverdeling precies is en leiden verschillende rekenregels af. De student dient de theorie vlot te kunnen toepassen in concrete kansproblemen.
  • Enkele veelgebruikte discrete en continue kansverdelingen worden besproken (binomiaal, normaal enz.).
  • Vervolgens worden de basisbegrippen behandeld omtrent het beschrijven en weergeven van een steekproef, de schatting van een parameter, het opstellen van een betrouwbaarheidsinterval en het uitvoeren van hypothesetoetsen. Specifieke gevallen (bijv. de t-test voor normale verdelingen) worden in meer details besproken. Voor dit gedeelte maken we ook gebruik van het vrij downloadbare statistisch softwarepakket R.  
  • Tenslotte gaan we kort in op enkelvoudige lineaire regressie. De nadruk ligt hier op het correct te kunnen uitvoeren in R en de output correct te kunnen interpreteren.