Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Molecular modeling: spectra

Studiegidsnr:1001WETFGS
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor "Algemene chemie I", "Toegepaste lineaire algebra", "Toegepaste calculus", "Spectroscopische methoden"en "Molecular modeling"
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wouter Herrebout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Nadat de belangrijkste basisbegrippen omtrent spectroscopie kort toegelicht zijn, worden de belangrijkste molecuulspectroscopische technieken toegelicht en worden de verschillende fysische grondslagen van deze technieken behandeld.   Vervolgens wordt toegelicht hoe deze spectrale egienschappen gesimuleerd kunnen worden met molecular modelling software. Enkele afsluitende modelling odrachten, al dan niet in combinatie met een labo-odpracht waar studenten zelf de bijhorende spectra opnemen, ronden het geheel af (en vormen tegelijkertijd de basis voor de evaluatie).