Genetica m.i.v. populatiegenetica

Studiegidsnr:1001WETGEP
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor alle OO BA1 BIO of ingeschreven in de Educatieve Master wetenschap-technologie
Contacturen:40
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Thierry Backeljau

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus biedt een breed, inleidend overzicht van de basisprincipes van Mendeliaanse overerving in het licht van de neo-Darwinistische evolutietheorie en dit op het niveau van individuen én populaties. Deze basisprincipes worden uitgelegd aan de hand van biologisch relevante voorbeelden. De cursus stimuleert een interdisciplinaire benadering, waarbij de student zoveel mogelijk wordt aangespoord om verbanden te leggen met, of terug te grijpen naar, stof uit andere cursussen. Kortom, de cursus wil genetica aanbrengen vanuit een holistische visie en dus niet vanuit een visie van 'genetica om de genetica'. Daarom wordt er ook regelmatig (kort) ingegaan op maatschappelijke en filosofische implicaties en problemen die verband houden met genetica (bv. eugenetica, rassenproblematiek, Lysenkoism, GMOs, resistentieproblematiek, 'intelligent design', enz.). Hierbij wordt de student aangemoedigd zich degelijk te informeren en steeds kritisch wetenschappelijk te denken. Inhoudelijk behandelt de cursus in grote lijnen de volgende thema's: de wetten van Mendel en de (schijnbare) afwijkingen daarvan zoals interacties tussen allelen op een locus, pleiotropie, epistasie, extranucleaire erfelijkheid, maternale effecten, 'genomic imprinting', epigenetische fenomenen en kwantitatief genetische kenmerken. Binnen deze topics worden telkens biologisch relevante onderwerpen behandeld, zoals ontwikkelingsgenen, de rol van endosymbiontische prokaryoten (), mitochondriaal en chloroplast DNA, en concepten zoals heritabiliteit, fenotypische plasticiteit, reactienormen en fluctuerende asymmetrie. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan chromosomen, geslachtsgebonden erfelijkheid en koppeling. Op populatieniveau worden thema's zoals Hardy-Weinberg evenwicht, koppelingsevenwicht, voortplantingssystemen, drift, migratie, mutatie, selectie en kwantitatieve genetica behandeld.